Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča (21.11.2018)

Program slávnostnej vedeckej schôdze pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 15:30 h. vo VP NTÚ, Sasinkova 4, Bratislava
__________________________________________________________

1. Príhovor dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. J. Šteňa, DrSc.
2. Buc M. Prínos akademika Štefanoviča pre rozvoj mikrobiológie a imunológie
3. Príhovory hostí
– prezident SLK – MUDr. Marián Kollár
– predseda SSAKI – doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
– predseda SSKM SLS – MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
– príhovory ďalších hostí

4. Bucová M.: Poznatky o profesionálnych fagocytoch v minulosti a dnes

5. Slobodníková L.: Čo možno urobiť, keď neúčinkujú antibiotiká

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc. prednostka Imunologického ústav

prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc. prednosta Mikrobiologického ústavu