Zo zápisnice z 12.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru a poradného zboru SSAKI zo dňa 10 -12.12.2015 v Jasenskej  doline

Prítomní: Pružinec, Vrlík, Petrisková, Mikler ,Lapšanská, Kováčová, Barlová, Schvalbová, Dzurillová, Košturiak, Hochmuth, Kossárová,

Ospravedlnení: Hrubiško, Čižnár. Hostia: Michaličková, Keleová, Timová, Dzurilla, vedenie firmy ALK Slovakia

Program:

 1. Predstavenie novej firmy ALK Slovakia  a riešenie akútnej situácie zásobenia slovenského trhu s diagnostickými a liečebnými  alergénmi
 2. Vyhodnotenie kongresu SSAKI a ČSAKI v Žiline – Pružinec.  Kongres bol zhodnotený po odbornej a spoločenskej stránke oboma výbormi  ako aj kolegami za jeden z najlepších. Plánované miesto ďalšieho kongresu v roku 2017 Poprad -Tatry ev. Košice, Prešov. Lapšanská, Schvalbová  – sa budú informovať  o ubytovacích kapacitách,  ako aj o počte miest v kongresových sálach
 3. V rámci novelizovanej legislatívy  vznikajú problémy pri   financovaní ďalšieho vzdelávania lekárov  formou kongresov, seminárov a sympózií. Ďalšie vzdelávanie  klinických imunológov je ohrozené. Je potrebné preskúmať  možnosti riešenia v súlade s platnou legislatívou. Úlohou je  poverená Kossárová .
 4. Mim.prof. Pružinec informoval o existencii  katedry Klinickej imunológie a alergiológie v Martine na Jeseniovej  LF, kde už prebieha ďalšie vzdelávanie za pomoci našich kolegov. Výbor SSAKI a hlavný odborník MZ SR pre KIAnebol informovaný  o založení a existencii katedry. Vznik katedry nerieši problém vzdelávania pediatrov, nakoľko v súlade s terajšou legislatívou zostáva jeho súčasť absolvovanie internistického kmeňa.
 5. Znenie upresníme
 6. Pripomienky k MPK –medzirezortnému pripomienkovému konaniu k určujúcim znakom zdravotníckych zariadení pripraví Dzurillová do 21.12.2015
 7.  Košturiak informoval o údajoch získaných od kolegov z web stránky ohľadom zásobenia jednotlivých ambulancií na Slovensku s diagnostickými alergénmi.              a,  Výbor rokoval  so zástupcami ALK Slovakia o urýchlených dodávkach diagnostík  vo zvýšených objemoch a stretol sa s ústretovým postojom vedenia firmy.                        b, Hlavný odborník MZ SR, Prof. Pružinec vykonal príslušné kroky na mimoriadny dovoz a registráciu diagnostického materiálu inou firmou pre slovenský trh                c, Výbor konštatuje dostupnosť diagnostík Sevapharma
 8.  Petrisková informovala o požiadavke doc. Benčata z ústavu patológie ohľadom zrušenia limitov pre laboratória zo strany poisťovni.
 9. Zaplatiť členstvo do EAACI pre výbor – Košturiak
 10. Ďalší výbor 4-5.februára 2016
 11. Jubilanti v roku 2016 a ich odmeňovanie – Schvalbová
 12. Kalendár odborných programov:

18- 19.marec Ghúrové dni

13-15.apríl MDI

4-6. máj  Bardejovský kongres pneumológov

13.5.  Lytomyšl

20. máj  Výbor Prešov

27-28. máj Alergia 2016

3-6.jún Burza Imunodeficiencií, Martin

11-15. jún Viedeň kongres EAACI

12-13. august Letná škola imunológie – Anafylaxia

Výbor a poradný zbor SSAKI želá všetkým členom šťastné a pokojné Vianoce a v Novom roku 2016 veľa pracovných a osobných úspechov ako aj pevné zdravie .

Zapísala MUDr. Klára Kossárová  dňa 12.12.2015