Zo zápisnice z 28.6.2012

Prítomní: Michaličková, Lapšanská, Pružinec, Hochmuth, Tímová, Vrlík, Schvalbová, Keleová, Barlová, Petrisková, Kossárová
Ospravedlnení:Dzurilová,Kováčová

PROGRAM: 1.Voľby do nového volebného obdobia
2. Hospodárenie SSAKI z 31.12.2011 – správa SLS, Dozornej rady SSAKI a Vedeckého sekretára SSAKI
3. Rôzne

 

 • Výsledok volieb – referovala predsedníčka volebnej komisie – Julka Michaličková
 • 18.6.12-uzavretá volebná kampaň / komisia Michaličková, Mačková, Keleová + dozor SLS –p.Soňa Kozáková/
  Návratnosť slabá /620 rozposlaných obálok, návratnosť 163 obálok, platných 156, neplatných 7/
  Oproti min.roku len o 50 menej
  Zvolení členovia do nového výboru:
  Mimor.prof. Pružinec: 135 hlasov, mimor.prof.Hrubiško 125, ing.Petrisková-119, doc.Vrlík-114, Lapšanská-113, Hochmuth-111, Košturiak -108, Čižnár-105, Dzurilová 104, Kováčová- 103, Kossárová-103
  Dozorná rada: Schvalbová-100, Barlová-97, Mikler- 71
  Ďalší v poradí podľa počtu hlasov: Jeseňák -16, Rafáč-16, Zlatoš 12, Lukan a Hlinka 10, Pohanka 9, Rennerová a Straková 8, Gurtler 7, Michalič. A Pekarová 5. Ďalších 59 členov dostalo po 1 hlase.
  Výbor konštatuje, že voľby prebehli lege artis podľa stanov SLS.
 • Výsledok hospodárenia SSAKI k 1.1.2012 ( referoval predseda SSAKI – Mojmír Vrlík, a predseda Dozornej rady Luděk Hochmuth
 • Výbor súhlasí s fakturáciou  organizácie Alergia 2012, Bratislava
 • Odvolanie krajských odborníkov MZSR – riešenie
 • Výbor súhlasí s ponechaním členského v EAACI pre 3 odchádzajúcich čelnov výboru
 • Komunikácia s EAACI a vytvorenie internetovej stránky –  návrh : Rado Košturiak /materiály odovzdá Hanka Keleová/
 • Jubileá – Marika Schvalbová, odovzdá Julka Michaličková
 • Okrúhlu pečiatku – odovzdá Julka Michaličková Klárike Kossárovej


 • Riešenie problému neidnikovaných hospitalizácií pacientov v Tatranských ústavoch – navyšuje sa nákladovosť na diagnostiku. List Poradného zboru hlavného odborníka pre poisťovne
 • Termíny odborných akcií na 2.polrok 2012