Zo zápinice z 12.8.2022

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 12.8.2022, Malatíny

Prítomní: Čižnár,Hadvabová, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Hlinka, Hosť: Dzurillová

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Jeseňák, Pružinec)

II. Odborné a vedecké podujatia:

 1. XXXIX. zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov -5.-8.10.2022 – Praha –
  Plenárna prednáška za SSAKI – Hrubiško
  Príhovor za SSAKI v slávnostnom otvorení – Jeseňák
  Odovzdanie cien jubilantom za SSAKI (xxx,yyy) – Pružinec, Jeseňák, Schvalbová
  Aktívna účasť na sympóziách – Hochmuth,Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Mikler, Pružinec ,Smiešková
 2. XL. kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov – 18.-21.10.2023 – hotel Bellevue, Vysoké Tatry.
  Výbor SSAKI súhlasí, aby firma BONUS bola poverená organizáciou kongresu
  Prezidentka kongresu: Mária Schvalbová
  Téma kongresu:40 rokov spolu-kam sme sa posunuli

Okruhy tém na kongres:


40 rokov –

Alergénovej imunoterapie (Hrubiško)
Imunomodulácie (Košturiak)
kortikoterapie (Schvalbová)
Intenzívnej medicíny v alergológii (Mikler)
Očkovania (Jeseňák)
Chýb a omylov (Pružinec),
Diagnostiky a liečby primárnych imunodeficitov (Čižnár,Jeseňák)
V imunologickom laboratóriu (Petrisková)
Peľového monitoringu (Hochmuth)
Liekovej alergie (Smiešková)
Sekcia sestier
Postgraduál: 40 rokov medziodborovej (spolu)práce

 1. Termíny odborných akcií 2022 :
  • 23.-24.9. – AIT fórum (Žilina)
  • 5.-8.10 – XXXIX. zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov (Praha)
  • 21.-22.10. – Jesenný workshop, ASL (Martin)
  • 4.-5.11. – Medifórum (Jasná)
  • 23.-26.11. – MESIA (Praha)
  • 8.-9.12. – Zasadnutie Výboru ČSAKI a SSAKI (Čičmany)
  • 15.12. SIMS – Biologická liečba (Bratislava)
 2. Termíny odborných akcií 2023:
  • 17.-19.3. – XI. Burza imunodeficiencií (Hotel Zelená Lagúna, Domaša)
  • 19.-21.4.2023 – Martinské dni imunológie (Martin)
  • 26.4. – PID Day (Bratislava)
  • 9.-11.6. – EAACI (Hamburg)

III. Rôzne

• kód výkonu – 252b – očkovanie – podľa odpovede MZ SR nebude tento kód v novom katalógu výkonov viazaný na určitú špecializáciu,
• na akceptáciu kódu – iniciácia AIT- sa momentálne čaká na vyjadrenie MZ SR, boli dodané detaily a upresnenia podľa požiadavky MZ SR,
• Minimálny štandard v laboratórnej imunológii – podnet SSAKI – zrušiť výkon rozetové testy
• Dupilumab od 1.8.2022 – indikácia astma a atopický ekzém od 12 rokov života (12. – 18, rok – pri zlyhaní fototerapie, dospelí pacienti – pri zlyhaní alebo KI liečby cyklosporínom),
• kategorizačná komisia a MZ SR schválila úpravu počtu exacerbácií pre všetky anti-eozinofilové biologiká na 2, platnosť v.s. od 10/2022,
• v príprave je kategorizačný proces benralizumabu, aktuálne v riešení reakcia na podnety v rámci MPK,
• ALK prieskum v alergologických ambulanciách pod záštitou SSAKI – prvé vyhodnotenie, projekt pokračuje,
• Vzhľadom na pripravovanú reformu všeobecnej starostlivosti pre deti, dorast a dospelých, v rámci ktorej je plánovaný presun niektorých kompetencií aj z nášho odboru na VL – SSAKI je otvorená k diskusii o problematike novej koncepcie všeobecného lekárstva vo vzťahu možného uvoľnenia preskripcie inhalačných kortikoidov na všeobecných lekárov a zároveň byť nápomocní v edukácii všeobecných lekárov, nesúhlasíme však s uvoľnením preskripcie kombinovaných antiastmatík
• vysoká sledovanosť našej facebookovej stránky a Instagramu (informoval Jeseňák)
• prebehlo 5 dielov on-line Akadémie vzdelávania sestier, v pláne pokračovanie vzdelávania od septembra (Hadvabová)

zapísala Schvalbová