Zo zápisnice z 18.1.2013

Zápisnica z zasadnutia Výboru SSAKI dňa 18.1.2013, Selce

Prítomní :Čižnár,Hrubiško,Košturiak,Kováčová,Petrisková,Pružinec,Schvalbová,Vrlík

Ospravedlnení: Hochmuth,Kossárová Lapšanská

1. XXX. kongres  SSAKI a  ČSAKI ,Bratislava 25.-28.9.2013 Doubletree Hilton

0.informácia odoslaná, rozdané na 29.kongrese ČSAKI a SSAKI  v Liberci

Tvorba 1.informácie

Účastnícky poplatok

do   15.8.                                      50 EUR

po    15.8.                                      60 EUR

na  mieste                                     70 EUR

mladí  imunológovia do 35 r      20 EUR

SZP                                                  10 EUR

Prihlášky:

aktívna účasť -do 15.6.2013

pasívna účasť- do 15.9.2013

On line formuláre zabezpečí na web stránke   R. Košturiak

P.Pružinec informoval :

Double Tree Hilton- zabezpečené  2 sály pre 2 sekcie ,priestory pre vystavovateľov

Rezervované izby pre výbory SSAKI a ČSAKI, zahraničných a pozvaných hostí

M.Vrlík osloví  V.Petru  ohľadne záväznej účasti členov Výboru ČSAKI na kongrese do 30.4.2013,oznámi J.Petriskovej

Zahraniční hostia: Dr.R..Valenta (Rakúsko)- pozýva P.Čižnár- vyžiadaná prednáška

2 členov maďarského výboru – pozve K.Kossárová

M. Vrlík ,M. Hrubiško vyžiadajú  prednášku od EAACI  na tému  potravinová  alergia ?

Demonštrácia kardiopulmonálnej resuscitácie v priestoroch  konania kongresu ( Dr.Mikler zabezpečí figuríny a bude dohliadať na priebeh )

Predbežný program :Streda-25.9.- vyžiadané prednášky- Valenta(30 min),EAACI(30 min),1 Maďar(20 min) ,2Česi(20 min),Pružinec(20 min),Buc  (20 min)

Štvrtok-26.9.2013: Zasadania výborov SSAKI a ČSAKI

Piatok-27.9.2013: Sklad č.7 Eurovea –prenájom  priestorov, cattering –P.Pružinec

Vrlík, Hrubiško dohodnú tému s Prof. Bucom na úvodný blok kongresu

Vrlík osloví Petru ohľadne úvod.prednášok českých prednášateľov

Účastníci kongresu  dostanú pri registrácii lístky na 2.večer

Sobota-28.9.2013: Postgraduál- Imunopatologia kože(osloviť Péča,Červenkovú a i.)

Hlavné témy :

1.Alergia ako interdisciplinárny problém

2.Respiračná alergia

3.Imunologia kože

4.Potravinová alergia

5.Lieková  alergia

6.Alergénová Imunoterapia

7.Alergologická diagnostika

8.Imunologická diagnostika

9.Autoimunita

10.Imunodeficiencie

11.Vakcinácia

12.Alergické dieťa

13.Sekcia sestier a laborantov

2.Rôzne 

-Nasledujúce zasadanie organizačného výboru kongresu  bude 22.3. o 9 00 hod. v priestoroch Guhrovho ústavu pred začiatkom Guhrových dní

-P. Pružinec referoval ako hlavný odborník :

Doc. Jaseňák  sa obrátil na hlavného odborníka s dotazom  ohľadne  vytvorenia  Centra pre ťažké alergie a Centra pre hereditárny angioedém, dostal  súhlas pre pôsobnosť  takýchto centier v rozsahu  Stredoslovenského kraja.

List Dr.Miklošiho- požiadavka pre  vytvorenie nadrezortnej skupiny pre zriedkavé choroby .Výborom bol navrhnutý M. Hrubiško

Vysoký doplatok na AH bez generickej náhrady(Bilastine, rupatadine ).Vrlík,Pružinec zašlú list na MZ SR, v ktorom budú žiadať korigovať neadekvátne vysoký doplatok  (Vrlík,Pružinec)

– Pripomienkovaný materiál  k diagnosticko terapeutickým  štandardom v  klinickej imunologii a alergologii -materiál  finalizuje J.Petrisková

-Jubilanti :

Z.Kováčová zabezpečí tlač ďakovných listov v počte 50 ks.

M.Vrlík zistí od údaje od českých kolegov.

Zapísala J.Petrisková,M.Schvalbová