Zo zápisnice z 17.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 17.5.2019-Liptovský hrádok
Prítomní: Čižnár, Dzurillová, Hlinka, Hrubiško, Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Hochmuth

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Hrubiško, Pružinec).

II. XXXVI.zjazd SSAKI a ČSAKI 2.-5.10.2019-Vysoké Tatry

Tvorba odborného programu, postupné dopĺňanie predsedajúcich jednotlivých sekcií a jednotlivých prezentácií

 • jednotlivé bloky sa už črtajú ( v každom sú už dohodnuté minimálne 2-3 konkrétne prednášky, predsedovia ešte dokomunikujú spolupredsedov z ČR a s nimi prípadne ešte doplni ďalšie prednášky, podľa naplnenia bloku sa doplnia blok event. prednáškami prihlásených – prví účastníci sa už prihlasujú)
 • plán: na budúcom Výbore v júni mať už na 90% bloky hotové, na Výbore v auguste už zverejniť viac-menej definitívny program)

Téma: Kde sú hranice klinickej imunológie – alergológie

Sekcie:

 1. Alergológia v postfaktickej dobe – Hochmuth, Košturiak
 2. Astma bronchiale – Hrubiško, Schvalbová, Pohunek
 3. Imunológia v neurológii – Klímová, Král, Smiešková
 4. Imunológia v gastroenterologii – Buc, Kossárová, Oltman
 5. Alergia na jed blanokrídleho hmyzu – Hlinka, Hrubiško
 6. Imunológia infekčných ochorení – Jeseňák, Ostró
 7. Imunodeficiencie – Čižnár, Jeseňák
 8. Akútne stavy – Mikler, Kučera, Petru
 9. Imunológia v dermatológii – Pružinec, Buchvald
 10. Angioedém – Farkas, Jeseňák
 11. Potravinová alergia v pediatrii – Čižnár
 12. Sekcia sestier – Chlebáková, Lapšanská, Šimoníčková
 13. Lieková alergia – Smiešková, Hlinka
 14. Reprodukčná imunológia – Dzurillová

Postgraduál: Očkovanie – Jeseňák

Sympoziálne prednášky 2.10.2019 – Smieško (Basel)
Panzner (Česká R.), Hrubiško, Pružinec, Staneková

Prihlasovanie na kongres je možné iba elektronicky

konečný termín na aktívnu účasť 30.6.2019

III: Rôzne

 • Hrubiško informoval o komunikácii s EAACI a odkaze na stránky EAACI aj na webovej stránke našej spoločnosti
 • Petrisková informovala ohľadne termínov odborných akcií:
 • stretnutie ASL – 8.11.- Martin
 • Fórum AIT – 22.-23.11.- Gbeľany
 • Medifórum – 29.11.- hotel Chopok
  Výbor participuje na tvorbe programu uvedených akcií.

Hrubiško informoval o potrebe iniciovať na pôde SLS a SLK zmenu zákona, ktorý ukladá povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti odovzdávať koncoročné štatistické údaje tak, aby tieto štatistické údaje poskytovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré má všetky informácie po zavedení E-health k dispozícii, spresnili by sa tým štatistické údaj (jednotná metodik), súčasná požiadavka je v dobe e-zdravia anachronizmom a neodôvodnenou záťažou lekárov.

Zapísala Schvalbová
Skontroloval a schválil Hrubiško