Zo zápisnice z 13.5.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR

13.5.2023, Selce

Prítomní: Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Kossárová,
Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Smiešková, Schvalbová
I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami
(Jeseňák, Pružinec)
II. Program zasadnutia

 1. Príprava XL. zjazdu SSAKI a ČSAKI 18.10.-21.10.2023 – Grand hotel
  Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry
  Výbor SSAKI sa venoval príprave odborného programu kongresu a jeho technicko-
  organizačnému zabezpečeniu.
  Aktualizácia a doplnenie odborných sekcií, informovali jednotliví poverení členovia výboru:
  40 rokov :
   alergénovej imunoterapie (Hrubiško)
   imunomodulácie (Košturiak)
   kortikoterapie v klinickej imunológii a alergológii (Schvalbová)
   intenzívnej medicíny (Mikler)
   očkovania (Jeseňák )
   chýb a omylov (Pružinec),
   diagnostiky a liečby vrodených porúch imunity (Čižnár, Jeseňák)
   v imunologickom laboratóriu (Petrisková)
   peľového monitoringu (Hochmuth)
   liekovej alergie (Smiešková)
   transplantačnej imunológie (prof. Mrázek, prof. Dedinská, prof. Ilja Stříž)
   venómovej imnoterapie (prof. Hrubiško, MUDr. Hochmuth, doc. Kučera – osloví
  Hrubiško
   hereditárneho angioedému (Jeseňák)
   reprodukčnej imunológie (Ulčová-Galová)
   potravinovej alergie (Rennerová)
  Sekcia sestier (Hadvabová)
  Sekcia mladých imunoalergológov (Kossarová)

Téma postgraduálu :
Imunológia-interdisciplinárny odbor

Čo robí imunológ pre

 dermatológiu (Pružinec)
 otorinolaryngológiu (Hrubiško)
 pneumológiu (Košturiak)
 infektológiu (Hochmuth )
 akútnu medicínu (Mikler)
 neurológiu (Smiešková)
 kriticky chorého pacienta (Bobčáková)
 pre gastroenterológiu (Balková)
 reumatológiu (Jeseňák)
 gynekológiu (Hadvabová)
 pediatriu (Čižnár)
Čas na prezentáciu 10 minút, čas na diskusiu 5 minút
Termíny na prihlásenie sa na :

aktívnu účasť do 15.7.2023
pasívnu účasť do 15.9.2023

Kongresové poplatky
člen SSAKI/ČSAKI do 15.9.2023 80 EUR
člen SSAKI/ČSAKI po 15.9.2023 a na mieste 120 EUR
nečlenovia SSAKI/ČSAKI do 15.9.2023 100 EUR
nečlenovia SSAKI/ČSAKI po 15.9.2023 a na mieste 130 EUR

 1. autor prezentácie/posteru (okrem prednášok podporovaných
  farmaceutickými firmami) zadarmo
  sestra a laborant zadarmo
  študenti zadarmo
  mladí imunológovia 30 EUR
  zástupcovia nevystavujúcich farmaceutických firiem 200 EUR

2.Termíny odborných akcií 2023:

9.-11.6. kongres EAACI-Hamburg
18.-19.8. Letná škola imunológie + letné zasadnutie výboru

18.-21.10. XL. kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov –

Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
3.-4.11. ASL – workshop – Martin
24.-25.11. Medifórum – Dolný Kubín

 1. Rôzne
   MZ SR oslovilo výbor SSAKI SLS so žiadosťou o nomináciu jedného člena našej
  odbornej spoločnosti, ktorá bude participovať pri tvorbe návrhu novej verejnej siete
  poskytovateľov ŠAS. Výbor SSAKI jednohlasne odporúča R. Košturiaka, ktorý bude
  spolupracovať pri tvorbe finálneho protokolu.
   Smernica pre diagnostiku a liečbu hereditárneho angioedému prešla prvým kolom
  schvaľovacieho procesu na MZ SR (informoval M. Jeseňák)
   Výbor jednohlasne podporuje iniciatívu primárnych pediatrov súvisiacu so
  zabezpečením dostupnosti adrenalinového pera v školských zariadeniach a bude
  súčinný v ďalších krokoch (informoval M. Jeseňák).
   Návrh zákona o procese očkovania proti chrípke v lekárňach pozastavila  NR SR,
  návrh neprešiel, pracuje sa na novom podaní (informoval M. Jeseňák)
   Výbor SSAKI jasne deklaruje vôľu aktívnej komunikácie so zástupcami všeobecných
  lekárov pri plánovanej reforme VAS vo vzťahu k presunu vybraných kompetencií pri
  začatí diagnostického a liečebného procesu vybraných ľahších foriem alergických
  ochorení vrátane uvoľnenia viazanosti preskripcie vybraných antialergík (informoval
  M. Jeseňák).
   Výbor SSAKI podporuje schválenie úhrady lieku Staloral Alternaria ako jedinej
  dostupnej forme alergénovej imunoterapie na liečbu alergie na Alternaria alternata.
  Pripraví sa podporné stanovisko vrátane doplnenia slovenských dát ohľadom
  senzibilizácie na tento alergén (M. Jeseňák, R. Košturiak).
   Výbor SSAKI jednohlasne podporuje aktivity MZ SR pri prípave infografík pre
  pacientov založených na schválených ŠDTP v rámci  projektov MZ SR „Tvorba
  nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenia do
  medicínskej praxe“ a „Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
  a ich zavedenie do medicínskej praxe“. Revidovaná verzia infografiky o Získaných
  poruchách imunity na základe komentárov výboru SSAKI prešla komisiou a bola
  schválená pre ďalšiu distribúciu (informoval M. Jeseňák).
   Revidované minimálne štandardy pre odbor KIA prešli oponentúrou členmi výboru
  SSAKI, a to jednak vo vzťahu ku skráteniu dĺžky špecializačného štúdia na 54
  mesiacov (t.j. 4,5 roka) ako aj zmene náplne povinnej praxe v rámci špecializačnej
  prípravy (informoval M. Jeseňák, P. Čižnár – garanti odboru na akreditovaných
  inštútúciách).
   V príprave sú minimálne štandardy pre laboratórnu diagnostiku odboru KIA (VŠ
  laboratórny diagnostik a laborant v odbore KIA) – pripravuje J. Petrisková – následne
  bude realizované posúdenie členmi výboru ako aj vybranými odborníkmi
  v laboratórnej imunológii a alergológii, ktorí budú súčasťou akreditačného spisu.

 V príprave je revidovanie a doplnenie ŠDTP manažmentu alergie na Rtg kontrastné
látky (realizuje M. Hrubiško, prizvaná A. Smiešková, ev. aj zástupcovia iných
odborností).
 od 15.10.22 prebiehal skríning ťažkých kombinovaných imunodeficiencií. Napriek
prínosným výsledkom, ktoré zodpovedali predikcii záchytu daných dg. bol projekt
pozastavený k 15.4.2023 pre nedostatok finančných prostriedkov. Aktuálne je
v príprave legislatívna zmena Novorodeneckého skríningu so začlenením SCID
a SMA. Výbor SSAKI jednohlasne podporuje pokračovanie tejto iniciatívy
a zaradenie tohto ochorenia do povinného skríningu v novorodeneckom veku v SR
(informoval P. Čižnár, M. Jeseňák)
 Výbor bol oslovený MV SR ohľadom stanoviska ku kritériám pre zdravotnú
spôsobilosť pre prácu v štátnej službe. Výbor sa konsenzuálne vyjadril k diagnózam
D80-D84, J30, J45-J46 a závery následne postúpi na MV SR (pripravuje M.
Jeseňák).

Zapísala M. Schvalbová
Korigoval M. Jeseňák