Zo zápisnice z 11.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru a poradného zboru SSAKI zo dňa 11.11.2016 Vrátna dolina

 

Prítomní: Pružinec, Hrubiško, Dzurillová, Mikler, Hochmuth, Lapšanská, Košturiak, Hlinka, Kossárová, Petrisková, Schvalbová, Smiešková

Ospravedlnení: Jeseňák, Čižnár

Hosť: Michaličková

1. Zhodnotenie kongresu v Plzni. Výbor hodnotí kongres vysoko pozitívne po odbornej aj spoločenskej stránke.

2. Kongres SSAKI, ČSAKI, ČIS, SIMS

-ubytovanie cez CK Cesta (Petrisková)

-miesto konania- hotel Bellevue-Tatry

-pozvaní hostia – Prof.Gawlik (Poľsko) pozve Pružinec ,prof.Farkas (Maďarsko)pozve Hrubiško, doc.Lukáč pozve Pružinec , prof.Jarčuška (infekcia a imunita) – pozve Schvalbová, zahraničný hosť z Talianska alebo Poľska – pozve Jeseňák, Hlavačková-oftalmológ, Kostolná (detský oftalmológ), Oltman-pozve Kossarova, Skladaný (GIT a imunita) pozve Hochmuth, Šedivá (PID) pozve Pružinec

aktívni účastníci a prví autori neplatia registračný poplatok, o zaradení prednášky resp. posteru rozhoduje organizačný výbor

– v organizačnom výbore  budú za ČSAKI – V.Petru a podpredsedovia (overí Schvalbová)

prvý spoločenský večer– hotel Bellevue+raut

večer výborov SSAKI a ČSAKI– koliba (Lapšanská)

druhý spoločenský večer -uvažuje sa o športovej hale Aréna, zistiť kapacitu rezervovaných hotelov ohľadne piatkového večera (CK Cesta , Petrisková), preferujeme hotel Grand- Starý Smokovec

3. výbor poveruje Pružinca, aby overil opodstatnenosť poplatkov nepeňažného plnenia MDI a reumatologického seminára na SLS

4. Vzhľadom na poplatky, ktoré podľa nášho názoru SLS opakovane vyrubuje našim členom neoprávnene, sa výbor SSAKI s konečnou platnosťou  rozhodol založiť OZ s názvom O.Z.SSAKI, ktoré bude odborne pokrývať odborné a  vzdelávacie aktivity.

5. Predseda o.z. MUDr.Košturiak, Bočná 10, Nitra

6. Zoznam zdravotných výkonov – Dzurillová –  informovala o postupe prác v subkomisii pre výkony. Členom výboru SSAKI bol rozoslaný materiál mailom koncom októbra. Pripomienky boli zapracované a predložené na rokovaní výboru SSAKI, ktorý materiál schválil a odporučil na predloženie MZSR.

7. Rokovanie o atetestáciách a analýza súčasnej situácie

 

zapísala M. Schvalbová