Zo zápisnice z 8.12.2017

Zápisnica zo zasadania výboru SSAKI a poradného zboru hlavného odborníka pre klinickú imunológiu a alergológiu MZ SR 7. – 9. decembra 2017 v  Jasenskej doline

Prítomní : Pružinec, Hrubiško, Čižnár, Jeseňák, Petrisková, Hochmuth, Dzurillová, Košturiak, Petrisková, Mikler, Lapšanská, Schvalbová, Smiešková, Kossárová, Michaličková

Ospravedlnení: Hlinka

Hostia: Kováčová, Barlová, Keleová

Program:

1./ Vyhodnotenie kongresu – hlavný odborník skonštatoval podľa osobných a písomných vyjadrení účastníkov, že odborný program ako aj sociálny program, bol vysoko pozitívne hodnotený domácimi ako aj zahraničnými účastníkmi

Návrh výboru: Zvážiť založenie novej tradície, organizovať ďalšie kongresy, vzhľadom na tohtoročný úspech a atraktivitu miesta,  opakovane vo Vysokých Tatrách.

Plánovaný termín ďalšieho kongresu  9.-12.október 2019

Organizáciou kongresu je poverená agentúra BONUS C.C.S., spol. s r.o.

2./ Výročia a jubileá (vybavuje Schvalbová) rozposlať ďakovné listy  a vyznamenania SLS

3./ Zaplatenie členských príspevkov pre členov EAACI (Košturiak)

4./ Dzurilová referovala  o práci pracovnej skupiny  – Hrubiško, Zlatoš, v akom stave vypracovania sú štandardné pracovné výkony pre našu odbornosť

Registračné listy výkonov  podľa vzoru MZSR  -máme základné  a 30 špecifických, určených pre odbor SSAKI, 9 z nich už bolo odovzdaných na ministerstvo

5./ Petrisková referovala o práci pracovnej skupiny pre laboratórne výkony, registračné listy budú pre 300 laboratórnych výkonov

Petrisková listom pre poisťovňu Dôvera  oznámi nesúhlas Výboru a poradného zboru so zamedzením indikácie genetických vyšetrení pre imunológov (genetické vyšetrenie celiakie, HLA-B27, intolerancia laktózy, …)

6./ Výbor súhlasil s úhradou faktúry za administráciu web stránku firme MEDIMPRO, s.r.o.

7./ Hrubiško vytvorí  a odošle list s návrhom výboru a poradného zboru odborníkov na MZSR  pre znovuzvolenie prof. Pružinca do funkcie hlavného odborníka pre KIA

8./ Štandardné diagnostické a terapeutické postupy budú v budúcnosti s poverením hlavného odborníka vypracované členmi poradného zboru ako aj asociáciou súkromných lekárov (Pružinec, Zlatoš)

9./ Hochmuth – informácia o vakcinácii: MUDr. Hochmuth v regióne zaregistroval limitácie vakcinácie proti respiračným infekciám (pneumokok, chrípka) vykonávanej imunoalergológmi zo strany revízneho lekára VšZP u imunokompromitovaných pacientov. Overí a spracuje problematiku.

10./ Kalendár odborných podujatí na rok 2018

 • 1.-3.03.2018  –   Výbor Banská Bystrica
 • 16.-17.03.2018 – Burza imunodeficiencií 2018 – Bojnice
 •  23.-24.03.2018 – Guhrové dni
 • 11.-13.04.2018 – Martinské dni imunológie
 • 25.04.2018 – PID Day – Bratislava – Peťo Čižnár
 • 26.-28.04.2018 – Slovenský vakcinologický kongres – Vysoké Tatry
 • 27.-28.04.2018 – Konferencia Mylan
 • 04.-05.05.2018 – Bardejovské dni pneumológie
 • 11.-12.05.2018 – Stretnutie klinických imunológov Litomyšl
 • 18.-19.05.2018 – Alergia  2018
 • 26.-30.05.2018 – EAACI Mníchov
 • 08.-09.06.2018 –Pneumoalergo fórum
 • 22.-23.06.2018 – Imunoglukan – Meeting pre imunoalergológov
 • 22.-23.06.2018 – Slávnostná konferencia Sniná ?(Buday)
 • 10.-11.08. 2018 – Letná škola imunológie Malatiny,Liptovská Mara
 • 15.-19.09.2018 – ERS Paríž
 • 27.-28.09.2018 – Fórum imunodeficiencií Košice
 • 10.-13.10.2018 – Zjazd CSAKI a SSAKI Brno
 • 24.-27.10.2018 – ESID Lisabon
 • 09.-10.11.2018- ASLSR/Zdravita
 • 23. – 24.11.2018  Medifórum
 • November 2018 – AIT fórum
 • 07.-08.12.2018  – Výbor SSAKI

Zapísala  MUDr. Klára Kossárová