Zo zápisnice z 11.8.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAKI a poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 11.8.2017 v Malatínach

Prítomní: Čižnár, Dzurillová, Jeseňák, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Košturiak, Lapšanská, Petrisková, Pružinec, Schvalbová

Ospravedlnení: Kossárová, Mikler, Smiešková

1. Výbor navrhol a odsúhlasil na základe žiadosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaslanej predsedovi výboru SSAKI M. Hrubiškovi troch kandidátov  konzultantov úradu v špecializácii Klinická imunológia a alergológia:

–          Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mimoriadny profesor (OÚSA a SZU Bratislava)

–          MUDr. Luděk Hochmuth (II. interná klinika SZÚ, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica.)

–          Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD. (Detská fakultná nemocnica Bratislava)

2. Predseda výboru M. Hrubiško podal na MZSR písomné stanovisko k epidemiologickým údajom o výskyte hereditárného angioedému na Slovensku k odhadu možného počtu pacientov liečených liekom Berinert, ako aj ostatých farmák používaných v indikácii hereditárny angioedém, ako aj k potrebe ich kategorizácie.

3. Výbor prerokoval problematiku možných riešení úhrady biologickej a ďalšej finančne náročnej liečby a bude hľadať optimálny model vrátane možnosti vytvorenia centier pre biologickú, resp. finančne zvlášť nákladnú liečbu.

4. Na základe schválenia na predošlom zasadnutí výboru a po doručená originálnej verzie realizovaný odborný preklad ARIA (zabezpečila M. Schvabová), následne recenzia prekladu (M. Hrubiško, M.Schvalbová) a plánované jeho uverejnenie v 3.čísle časopisu Klinická imunologia a alergológia (zabezpečí Pružinec) a na webovej stránke SSAKI (zabezpečí Košturiak). Cena prekladu bola 300 EUR (certifikovanému prekladateľovi). Za národných koordinátorov  ARIA na Slovensku navrhnutí všetci členovia výboru SSAKI, za odborných garantov Hrubiško a Schvalbová.

5. R. Košturiak v spolupráci s A. Smieškovou preloží dotazník o liekovej alergii a uverejní na webe za účelom možného voľného stiahnutia.

6. Výbor schválil príspevok na vydanie knihy Jeseňak, Urbančíková a kol.: Očkovanie v špeciálnych situáciách vo výške 3000 EUR.

7. E. Dzurillová informovala o pokračovaní práce na Zozname zdravotných výkonov. Výbor schválil zoznam zdravotných výkonov pre odbor klinická imunológia a alergológia – ambulantnú aj laboratórnu časť

8. E. Dzurillová informovala o príprave registračných listov pracovnou skupinou v zložení Eva Dzurillová, Mojmír Vrlík, Norbert Szárasz, Martin Hrubiško, Andrej Zlatoš.

9. Výbor sa pozastavil nad neuhrádzaním základných zápalových parametrov – FW, CRP na základné alergologické diagnózy ako napríklad J30, J45 poisťovňou Dôvera a zároveň poveruje predsedu M.Hrubišku na komunikáciou s poisťovňou.

Zapísala M. Schvalbová 11.8.2017, revidival M. Hrubiško 11.8.2017