Zo zápisnice z 19.6.2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAKI a poradného zboru dňa 19.6.2014 Valčianska dolina

Prítomní: Pružinec, Vrlík, Petrisková, Lapšanská, Hochmuth, Barlová, Mikler, Hrubiško, Čižnár, Dzurillová, Schvalbová
Ospravedlnení: Kováčová, Kossarová, Košturiak

1.Termíny akcií (P.Pružinec)

15.-17.8. Letná škola imunológie-téma -urtikária
6.-10.9. ERS Mníchov
3.-4.10. Medifórum (východ)
10-11.10. Medifórum (západ)
15.-18.10. XXXI.zjazd ČSAKI a SSAKI & ČIS a SIS Ostrava
7.-8.11. Asociácia súkromných lekárov
28.-29.11. Fórum alergénovej imunoterapie (navrhovaná téma- Imunológia v dobe virtuálnej reality)

2. P.Pružinec pripomienkuje a žiada o prehodnotenie stanoviska k zaradeniu preparátu Relvar, ktorý nebol zakategorizovaný – jednohlasný súhlas.

3. Výbor schválil predĺženie zmluvy s R.Košturiakom o spravovaní webovej stránky

4. Prezidentom XXXII.kongresu v Žiline v dňoch 21.-24.10.2015 sa stala K. Kossarová, pozýva v Ostrave. Pracovná téma kongresu: Klinická imunológia v dobe neobmedzených možností

5. P.Pružinec zabezpečí nultú informáciu na zjazd v Ostrave

6. Výbor prijal správu o výsledkoch hospodárenia SSAKI

7. J.Petrisková informovala o možnosti evidovaní neevidovaných podujatí

8. E.Dzurillová informovala o stanovisku prezidenta SLS k ďalšiemu vzdelávaniu voči SLK

9. P.Čižnár informoval o dokumente Alergia na bielkoviny kravského mlieka, bude publikovaný ako metodický list MZ

10. R.Košturiak zavesí na web

– informáciu o zvýšení ročného členského za SSAKI o cenu časopisu Klinická imunológia a alergologia, ktorý takto bude dostávať každý platiaci člen SSAKI

– zoznam krajských odborníkov
Bratislavský kraj – Klára Kossárová
Trenčiansky kra j- Júlia Michaličková
Nitriansky kra j- Eva Dzurillová
Trnavský kraj – Andrej Zlatoš
Banskobystrický kraj -Luděk Hochmuth
Žilinský kraj – Mojmír Vrlík
Prešovský kraj- Eva Lapšanská
Košický kraj- Edita Lojová

11. P.Pružinec požiada SLS, aby vyzvala neplatičov členského SSAKI

12. Výbor konštatuje potrebu zriadenia Centra pre vyšetrenie liekovej alergie a podporí kroky Hlavného odborníka MZ SR a ďalších kompetentných pri jeho konštituovaní

13. J.Mikler bude viesť Centrum alergénovej imunoterapie pre podávanie prvých dávok vakcín u alergie na blanokrídly hmyz (včela,osa) u detí v Martine

zapísali: Eva Lapšanská, Mária Schvalbová