Zo zápisnice z 21.6.2024

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 21.6.2024, Liptovský Hrádok

Prítomní: Čižnár, Hadvabová,, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Kossárová,
Lapšanská, Mikler, Petrisková, Schvalbová
Ospravedlnení: Hlinka, Pružinec, Smiešková


I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti a plnenie úloh medzi
zasadnutiami (Jeseňák)


II. Program zasadnutia

 1. Príprava volieb 2024 do Výboru a revíznej komisie SSAKI
  • schválenie finálnej kandidátnej listiny
  • rozoslanie kandidátnych listín 1.10.2024
  • spustenie volieb 15.10.2024
   Výbor jednohlasne odsúhlasil zloženie volebnej komisie v zložení:
   Dagmar Cingeľová, Miroslava Ondrišová, Veronika Pružincová
 2. Informácie o XLI. zjazde českých a slovenských alergológov a klinických imunológov 9.-
  12.10.2024, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové – webová stránka ČSAKI
 3. Informácie o XLII. Zjazde slovenských a českých alergológov
  dátum: 22.-25.10.2025
  miesto konania: Grand Hotel Bellevue Vysoké Tatry
  téma kongresu: Medicína dôkazov v klinickej imunológii a alergológii
  prezident kongresu: doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
  Pracuje sa na tvorbe nového vizuálu kongresu.
  Výbor SSAKI jednohlasne schválil, že zjazd bude po organizačnej stránke kompletne zastrešovať
  agentúra A-medi.
  M. Jeseňák vstúpi do jednania s AIFP ohľadne jasných pravidiel konania voľnočasových aktivít v rámci
  kongresu.
 4. Varia
 5. Odbor KIA bol vybraný pre participáciu na Katalógu zdravotných výkonov a bola navrhnutá nová
  pracovná skupina pre odbor KIA v zložení: Andrej Zlatoš, Radovan Košturiak, Eva Dzurillová
 6. Výbor SSAKI vyjadril podporné stanoviská pre udržanie ceny a dostupnosti imunoglobulínových
  preparátov – odoslané MZ SR.
 7. S. Hadvabová a J. Petrisková informovali o zmenách revíznych pravidiel ZP Dôvera, informácia
  bude zverejnená na www.ssaki.eu
  J. Petrisková pripraví krátky manuál pre laboratórnu imunológiu ohľadne povoleného počtu
  vyšetrovaných alergénov.
 8. Výbor SSAKI súhlasí s uvoľnením preskripcie pre všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých
  na preparáty – inhalačné monokomponenty s obsahom účinnej látky beklometazóm a flutikazón,
  ipratrópium; kombinovaný prípravok iptratrópium + fenoterol; nazálne monokomponentové spreje
  s obsahom účinnej látky mometazón, flutikazón; očné kvapky s obsahom účinnej látky azelastín;
  inhalačnú pomôcku OptiChamber.
 9. od 1.7.2024 vstupujú do platnosti nové minimálne štandardy pre odbor KIA, ktorými sa dĺžka
  štúdia mení na štyri a pol roka, materiál bol pripomienkovaný a finalizovaný dvomi garantami
  a hlavným odborníkom pre odbor KIA.
 10. od 1.6 sa prechodne zmenila dostupnosť preparátu Alutard venom, S. Hadvabová pripraví postup
  preskripcie, ktorý bude zverejnený na www.ssaki.eu. Aktuálne bolo iniciované konanie s korekciou
  tejto zmeny na pôvodný stav (predpokladaný dátum účinnosti od 10/2024).
 11. S. Hadvabová vypracuje žiadosť o zmenu indikačných kritérií na používanie IKS+LABA podľa
  odporúčaní GINA 2024 pre stránku našej spoločnosti + pre iniciáciu komunikácie so zdravotnými
  poisťovňami.
 12. SSAKI sa pridala k 24 odborným spoločnostiam a vyjadrila nesúhlas s dištancovaním sa Slovenska
  od prijatých aktualizovaných Medzinárodných zdravotníckych predpisov, ktoré schválilo 77.Svetové
  zdravotníckej zhromaždenie (zverejnené na www.ssaki.eu).
 13. P. Čižnár vypracuje Stanovisko SSAKI k pandémii COVID-19 (stanovisko bude zverejnené na
  www.ssaki.eu)
  III. Termíny odborných akcií na rok 2024
  16.8. Zasadnutie výboru SSAKI-Malatíny
  16.8.-17.8. Letná škola imunológie-Malatíny
  20.9.-21.9. AIT fórum-Donovaly
  9.10.-12.10. XLI. kongres ČSAKI a SSAKI – Hradec Králové
  22.11.-23.11. Medifórum – Martin
  6.12. Zasadnutie výboru SSAKI-Terchová

Termíny odborných akcií na rok 2025
14.2.-15.2. Worhshop KIA-Martin
14.-15.3. 13. burza imunodeficiencií – Vršatec
2.4.-4.4. Martinské dni imunológie – Martin
23.4. Sympózium o primárnych imunodeficienciách – Bratislava
13.-16.6. Kongres EAACI – Glasgow (Škótsko, UK)
22.-25.10. XLII. kongres SSAKI a ČSAKI, Vysoké Tatry

Zapísala M. Schvalbová
Korigoval M. Jeseňák