Zo zápisnice z 6.10.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR

6.10.2023, Martin

Prítomní: Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško,Košturiak, Kossárová, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová

Ospravedlnení: Jeseňák,Smiešková

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Pružinec)

II. Program zasadnutia

  1. Príprava XL. zjazdu SSAKI a ČSAKI 18.10.-21.10.2023 – Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry. Výbor sa venoval detailne odborno-technickému a ekonomickému zabezpečeniu zjazdu, časovému harmonogramu slávnostného otvorenia a jednotlivých prednáškových blokov.

Odborné sekcie zjazdu:
 40 rokov alergénovej imunoterapie
 40 rokov Imunomodulácie
 40 rokov kortikoterapie
 40 rokov intenzívnej medicíny
 40 rokov očkovania
 40 rokov chýb a omylov
 40 rokov diagnostiky a liečby primárnych imunodeficitov
 40 rokov v imunologickom laboratóriu
 40 rokov peľového monitoringu
 40 rokov liekovej alergie
 40 rokov transplantačnej imunológie
 40 rokov venómovej imunoterapie
 40 rokov hereditárneho angioedému
 40 rokov potravinovej alergie
 Sekcia mladých imunológov
 Varia
 Sekcia sestier

Postgraduál na tému Imunológia-interdisciplinárny odbor

Všetky informácie k zjazdu sú zverejnené na www.amedi.sk a www.ssaki.eu

2.Rôzne

Výbor vyslovil podporu snahe Jesseniovej lekárskej fakulty UK požiadať o akreditáciu študijných programov ďalšieho vzdelávania pre špecializačné odbory LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA V KLINICKEJ IMUNOLÓGII A ALERGOLÓGII (v profesii laboratórny diagnostik) a LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V IMUNOLÓGII A ALERGOLÓGII (v profesii laborant so stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa).
Podľa §40 odst. 3 písm. a) zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže o akreditáciu študijných programov ďalšieho vzdelávania požiadať vzdelávacia ustanovizeň, ak má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program.
Výbor zaujal súhlasné stanovisko s návrhom JLF UK predložiť podnet na úpravu zákona, ktorá by umožňovala lekárskym fakultám vzdelávať zdravotníckych pracovníkov aj v špecializačných študijných programoch pre nelekárske odbory, prípadne predložiť požiadavku o udelenie výnimky z tejto legislatívnej podmienky, tak ako je tomu v prípade Slovenskej zdravotníckej univerzity.

  1. Termíny odborných akcií na rok 2023:

18.-21.10. XL. kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov -Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

3.-4.11. ASL – workshop – Martin

24.-25.11. Medifórum – Dolný Kubín

7.12.-8.12. Zasadnutie výboru – Terchová

4.Termíny odborných akcií na rok 2024

15.-16.3. 12. Burza imunodeficiencií – Trenčianske Teplice

17.-19.4. Martinské dni imunológie – Martin

24.4. Deň primárnych imunodeficiencií

31.5.-3.6. EAACI – Valencia (Španielsko)

Zapísala Schvalbová