Zo zápisnice z 18.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAKI a poradného zboru hlavného odborníka KIA MZ SR 18.10.2013 v Kvačanoch.

Prítomní: Pružinec, Vrlík, Barlová, Dzurillová, Lapšanská, Petrisková, Kossárová, Hrubiško, Schvalbová, Kováčová, Čižnár, Košturiak, Mikler

Ospravedlnení: Hochmuth

1. Výbor zaujal postoj k Smernici Slovenskej lekárskej komory (SLK) o sústavnom vzdelávaní , v ktorom sa okrem iného píše (viď príloha ),že Akreditačná rada SLK bude akceptovať výlučne kredity na odborné podujatia,ktoré zaradí do svojho plánu podujatí sústavného vzdelávania a ktorým kredity pridelí .

Výbor SSAKI zásadne nesúhlasí s uvedenou smernicou ,pretože odborné podujatia samostatne zabezpečujú odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

2. Ing.Jela Petriková PhD. bola poverená vypracovaním zoznamu vysokošpecializovaných vyšetrení realizovaných vo vybraných imunologických laboratóriách na základe požiadavky zdravotnej poisťovne Union.

3.Výbor SSAKI vyjadril súhlas s Pripomienkami k výnosu MZSR(viď príloha ) ,ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy,pre certifikačné študijné programy a pre štúdijné programy sústavného vzdelávania(informovala E. Dzurillová)

4.Výbor SSAKI  zhodnotil priebeh XXX.kongresu SSAKI a ČSAKI v Bratislave ,ktorý prebehol úspešne.

5.Výbor SSAKI odsúhlasil konanie XXXII.kongresu SSAKI a ČSAKI v Žiline na druhú polovicu  septembra 2015.Organizáciou kongresu je poverená spoločnosť Bonus s.r.o.

Zapísala M.Schvalbová