Zo zápisnice z 10.2.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 10.2.2023,Belá

Prítomní: Hadvabová, Hochmuth, Hrubiško Jeseňák, Košturiak, Kossárová, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Smiešková, Schvalbová

Ospravedlnení: Hlinka

Neprítomní: Čižnár

 • Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Jeseňák, Pružinec)
 • Program zasadnutia
 1. Príprava XL. zjazdu SSAKI a ČSAKI 18.10.-21.10.2023 – Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry

Tvorba odborného programu:

Plenárne  prednášky 18.10.2023

 • Prof. Zuzana Diamant
 • Prof. Silvia Pastoreková
 • Prof. Miloš  Jeseňák
 • Prof. Peter Pružinec
 • Prof. Petr Panzner ev. niekto za ČSAKI

Aktualizácia odborných sekcií, informovali jednotliví poverení členovia výboru:

 • 40 rokov alergénovej imunoterapie (Hrubiško)
 • Imunomodulácie (Košturiak)
 • kortikoterapie (Schvalbová)
 • intenzívnej medicíny (Mikler)
 • očkovania (Jeseňák )
 • chýb a omylov (Pružinec),
 • diagnostiky a liečby primárnych imunodeficitov (Čižnár, Jeseňák)
 • v imunologickom laboratóriu (Petrisková)
 • peľového  monitoringu (Hochmuth)
 • liekovej alergie (Smiešková)

Sekcia sestier (Hadvabová )

Sekcia mladých imunoalergológov (Kossarová)

Výbor doplnil do okruhov odborných sekcií blok na tému :

 • 40 rokov transplantačnej imunológie (prof. Mrázek, prof. Dedinská, prof. Ilja Stříž)
 • 40 rokov venom imunoterapie (prof. Hrubiško, MUDr. Hochmuth, doc. Kučera – osloví Hrubiško).

Výbor zaradí do odborného programu na 19.10. (štvrtok) paralelnú tretiu sekciu a  samostatnú komentovanú posterovú sekciu formou bloku s krátkymi prednáškami v trvaní 3 min.

Téma postgraduálu :

Imunológia-interdisciplinárny odbor

Čo robí imunológ pre

 • dermatológiu (Pružinec)
 • otorinolaryngológiu (Hrubiško)
 • pneumológiu (Košturiak)
 • infektológiu (Hochmuth )
 • akútnu medicínu (Mikler)
 • neurológiu (Smiešková)
 • kriticky chorého pacienta (Bobčáková)
 • pre gastroenterológiu (Balková)
 • reumatológiu (Jeseňák)
 • gynekológiu (Hadvabová)

Termíny na prihlásenie sa na :

aktívnu účasť do 15.6.2023

pasívnu účasť do 15.9.2023

Kongresové poplatky

člen SSAKI/ČSAKI  do 15.9.2023                                                                     80 EUR

člen SSAKI/ČSAKI po 15.9.2023 a na mieste                                                 120 EUR

nečlenovia SSAKI/ČSAKI  do 15.9.2023                                                          100 EUR

nečlenovia SSAKI/ČSAKI po 15.9.2023 a na mieste                                         130 EUR

1. autor prezentácie/posteru (okrem prednášok podporovaných

farmaceutickými firmami)                                                                                    zadarmo

sestra a laborant                                                                                                 zadarmo

študenti                                                                                                                zadarmo

mladí imunológovia                                                                                                 30 EUR

zástupcovia nevystavujúcich farmaceutických firiem                                              200 EUR

 • Termíny odborných akcií 2023:

17.-19.3.         Burza imunodeficiencií – Domaša- Zelená Lagúna

19.-21.4.         Martinské dni imunológie

26.4.               PID day – Bratislava

11.-13.5.         zasadnutie výboru – Fuggerov dvor

9.-11.6.           kongres EAACI-Hamburg

18.-19.8.         Letná škola imunológie +zasadnutie výboru

18.-21.10.       XL. kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov  -Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

10.-11.11        ASL – workshop – Martin

24.-25.11.       Medifórum – Dolný Kubín

 • Rôzne:
 • aktuálne informácie o Martinských dňoch imunológie (Petrisková)
 • výbor SSAKI nominoval prof. Petra  Pružinca na funkciu hlavného odborníka MZ SR pre odbor KIA pre ďalšie funkčné obdobie
 • výbor SSAKI  nominoval MUDr. Evu Balkovú ako zástupcu odboru KIA do komisie MZ SR pre DRG
 • prezistenie aktuálnej situácie plánovaného výkonu na alergénová imunoterapia  na MZ SR (Jeseňák)
 • SSAKI nebude  participovať na NAS village na kongrese EAACI v Hamburgu
 • Pracuje sa na akreditácii odboru laboratórna diagnostika v KIA (laboratórny  diagnostik, laborant) na JLF UK v Martine
 • od októbra prebieha pilotný projekt na  novorodenecký skríning ťažkých vrodených porúch imunity – aktuálne vyšetrených cca 13 000 novorodencov s dvomi pozitívnymi záchytmi v štádiu dg.  
 • SSAKI a hlavný odborník MZ SR pre KIA podajú návrh na hromadný dovoz nekategorizovanej a neregistrovanej monovakcíny proti Hib (potreba pre očkovanie pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, po splenektómii či rôzne formy vrodených porúch imunity)
 • SSAKI bude garantom pre sériu webinárov Očkovanie (nielen) v špeciálnych situáciách, ktorá nadväzuje na sériu Očkovanie proti COVID-19

Zapísala Schvalbová

Korigoval Jeseňák