Zo zápisnice z 9.5.2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR pre KIA 9.5.2013

Prítomní:Pružinec,Vrlík,Petrisková,Hrubiško,Hochmuth,Barlová,Mikler, Dzurillová,Lapšanská,Schvalbová

Ospravedlnení: Kováčová,Kossárová,Čižnár,Košturiak

1. Výbor odsúhlasil odovzdanie medailí na XXX.kongrese SSAKI a ČSAKI pri príležitosti životného jubilea (vybaví M. Schvalbová)

2. MZ SR sa obrátilo na hlavného odborníka SSAKI so žiadosťou o vypracovanie metodického listu antialergickej prípravy pacienta pred podaním rentgenovej kontrastnej látky.

3.Výbor urguje dodanie metodického pokynu týkajúceho sa alergie na kravské mlieko (viď predchádzajúce zápisnice).

4.M.Vrlík reaguje na list predsedu SLK M.Kollára týkajúceho sa vypracovania medicínskych štandardov v našom odbore. V odpovedi na uvedený list bude uvedené ,že na príprave štandardov diagnostických a terapeutických postupov  výbor SSAKI pracuje dlhé roky, vytvára a pravidelne ich aktualizuje v spolupráci so SLS, ktorá je garantom odboru, rovnako tak aj v súčinnosti s  MZ SR.

5.XXX.kongres SSAKI a ČSAKI-Bratislava (P.Pružinec) Odborný program(J.Petrisková) Jeseňák :imunomodulácia v rukách imunológa. Koordinátori nie sú vyzývateľmi  prednášok. Maximálna dĺžka sympózia je 1,5 hod., max. dlžka prednášky je 10 min. (J.Petrisková). Na kongrese bude certifikovaný kurz 1.pomoci . V rámci kongresu možnosť získania certifikátu formou workshopu – (Košturiak povesí na web stránku SSAKI)

6.J.Mikler referoval o absolvovaná kurzu I.pomoci na MDI, zúčastnilo sa 52 ľudí

7. E.Dzurillová,M.Vrlík referovali o problémoch s uznávaním bodu 62 poisťovňou Dôvera a boli poverení napísať lisť riaditeľovi.

8.Termíny

31.5-1.6. Alergia 2013 Bratislava (SÚZA)

13.-15.6.Pneumologický kongres (Vysoké Tatry)

21.-26.6.EAACI a WAO Milano

4.7.zasadnutie organizačného výboru kongresu (tvorba odborného programu)

7.-11.9.ERS Barcelona

20.-21.9. zasadnutie organizačného výboru kongresu

25.-28.9. XXX.kongres SSAKI a ČSAKI Bratislava

25.-26.10. Asociácia súkromných lekárov

29.-30.11.Fórum AIT 

12.-14.12.zasadnutie výboru

Zapísali Lapšanská ,Schvalbová