Zo zápisnice z 2.3.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAKI 2.3.2018, Selce

Ospravedlnení: Miloš Jeseňák

 1. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami – Hrubiško.
 2. Informácia o negatívnom stanovisku prezidenta SSAKI k prehliadke mŕtvych: špecialistom KIA táto kompetencia neprináleží (Hrubiško). Výbor súhlasí.
 3. Informácia a zdôvodnenie negatívneho stanoviska prezidenta SSAKI k možnosti udelenia kreditov CME akciám organizovaných Spoločnosťou naturálnej medicíny (Hrubiško). Výbor súhlasí.
 4. Vyjadrenie výboru SSAKI k sieti PZS, zaslaný list na MZSR na základe požiadavky generálneho riaditeľa sekcie zdravia MZSR je už zverejnený na webe (Hrubiško). Opakovane konštatujeme potrebu zriadenia lôžkového oddelenia v odbore KIA. Predbežne existuje prísľub o vzniku oddelenia s celoslovenskou pôsobnosťou v novovybudovanej štátnej nemocnici (zatiaľ na úrovni ideového zámeru…) v Bratislave.
 5. Informácia o prácach na katalógu RLV – registračné listy výkonov (Hrubiško, Dzurillová, Petrisková). Za klinickú časť sú návrhy RLV odoslané na MZSR. Aktuálne sa spracúvajú nákladové položky RLV.
 6. Formulácia stanoviska k redukcii počtu preplácaných CD znakov v poisťovni Dôvera (5 subpopulácií versus 5 CD znakov). Frekvencia u bežných pacientov 1x ročne. Pri diagnózach: onkologických, transplantologických, sepse, primárnych a sekundárnych imunodeficienciách – podľa potreby. Stanovisko vypracujú Dzurillová + Petrisková, pošlú prezidentovi na schválenie, ten potom stanovisko výboru pošle do všetkých 3 poisťovní.
 7. Informácia o rokovaniach ASL SR o nových zmluvných podmienkach s možnosťou paušálnej platby vo VšZP a Dôvere. Výbor SSAKI podporuje snahu ASL SR o zazmluvnenie časti úhrad formou paušálu. Výška paušálnej platby závisí na dohode oboch strán.
 8. Jubilanti – informáciu podala Schvalbová.
 9. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP).  Podrobná informácia o aktuálnej situácii pri tvorbe, pripomienkovaní a schvaľovaní (Hrubiško). Výbor si uvedomuje nutnosť pristúpiť k vypracovaniu materiálov, pretože ide o nástroje, ktoré definujú náš odbor a poukazujú na opodstatnenie jeho existencie. Otvorené ostávajú viaceré otázky (aktualizácia, licenčné práva, poskytnutie diela tretím osobám atď …). Otázky bude Hrubiško tlmočiť na MZ SR. Výbor identifikoval témy a určil koordinátorov kapitol. Výbor odporúča koordinátorom vytvoriť dokument na online úložisku (Google documents), aby sa mohli aj ostatní členovia poradného zboru a výboru aktívne zapájať do tvorby textu. Nateraz sa budú postupne spracúvať nasledovné témy:
  1. Astma nad 12 rokov – v spolupráci s pneumológmi (Hrubiško), ktorí náčrt ŠDTP už vytvorili – termín hneď.
  2. Astma do 12 rokov – samostatne vypracovať (Čižnár, Lapšanská, Kossárová, Mikler, Jeseňák) – do mája 2018
  3. Alergická nádcha (koordinátor Košturiak) – vypracovať, oponentúra ORL – do leta 2018
   1. Chronická rinosinusitída – robia ORL a my budeme oponovať (hlavný odborník sa ohľadom problematiky tvorby ŠDTP v tomto navrhnutom zmysle spojí – dohodne s hlavným odborníkom pre ORL)
  4. Atopický ekzém a urtikária – v spolupráci s dermatológmi (osloví Petrisková, Hochmuth, Kossárová).
  5. Alergénová imunoterapia – (Hrubiško, spolutvorba a oponentúra všetci členovia výboru) – do leta 2018
  6. Primárne imunodeficiencie (Jeseňák, Čižnár)
  7. Hereditárny angioedém (Jeseňák, Hrubiško)
  8. Sekundárne imunodeficiencie (Pružinec, Schvalbová)
  9. Imunoglobulíny
   1. substitučná liečba (Jeseňák, Čižnár)
   2. imunomodulačná liečba (Pružinec, Schvalbová)
  10. Anafylaxia (Mikler)
  11. Alergia na blanokrídly hmyz (Hochmuth, Hlinka, Hrubiško)
  12. Alergologická diagnostika (Hrubiško, Košturiak)
   1. Kožné testy – samostatne alebo vrámci kapitoly (?) (Hrubiško)
   2. Laboatórna diagnostika (Hrubiško, Košturiak, Dzurillová, Petrisková)
  13. Potravinová alergia (Jeseňák, osloví aj kolektív)
   1. Alergia BKM – (Kossarová + kolektív, ktorý sa už na tvorbe materiálu podieľal, materiál nebol publikovaný, ale bude sa z neho vychádzať) – termín čo najskôr
  14. Lieková alergia (Hlinka, Smiešková)
  15. Reprodukčná imunológia (Dzurillová a kolektív)
  16. Transplantačná imunológia (Hrubiško osloví Kubu).