Zo zápisnice z 16.8.2018

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 16.8.2018 – Malatíny

Prítomní: Čižnár, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Kossárová, Dzurillová

1. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Hrubiško);
2. Výbor prerokoval situáciu ohľadnom dostupnosti imunoterapie s jedmi blanokrídleho hmyzu (prípravky ALUTARD SQ 801, 802);
3. Výbor prerokoval situáciu ohľadnom dostupnosti adrenalínových autoinjektorov (prípravky EpiPen, Jext);
4. Aktuálna situácia tvorby ŠDTP na MZ SR – pripravených na schválenie je 88 guidelinov (Hrubiško), mal by sa schvaľovať aj Guideline „Astma“, dôležitý aj pre náš odbor KIA;
– v súvislosti s tvorbou ŠDTP prezident poďakoval Dr. Kossárovej za doterajšiu prácu na ŠDTP „Alergia na bielkoviny kravského mlieka“ (ABKM), výbor poveril Čižnára, Jeseňáka a kolektív (definitívne zloženie si určia poverení hlavní autori) pokračovaním práce na ŠDTP ABKM a jeho dokončením do 12.9.2018.
5. XXXV.zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov
10.-13.10.2018 – Brno;
– Lapšanská pozve na XXXVI. kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov 2.10.-5.10. 2019 v Tatrách krátkou prezentáciou na slávnostnom otvorení v Brne,
– Hrubiško je členom predsedníctva na slávnostnom otvorení zjazdu v Brne,
– Hrubiško zistí jubilantov ČSAKI cestou P. Panznera.
6. Plán výborov
– 6.12.-8.12.2018 – Jasenská dolina penzión Brest;
rok 2019
– 14.2.-16.2.2019 – Fuggerov dvor;
– 16.5.-18.5.2019 – Liptovský Hrádok;
7. Plán vzdelávacích akcií
rok 2018
9.11.-10.11. – stretnutie ASL- Martin – hotel Turiec
16.11.-17.11. – fórum AIT – Gbeľany
23.11.-24.11. – Medifórum spoločne SPFS – hotel Chopok
rok 2019
15.3.-16.3. – Burza imunodeficiencií – Rajecké Teplice (garant Jeseňák)
10.4.-12.4. – Martinské dni imunológie
24.4. – PID – Bratislava (garant Čižnár)
10.5.-11.5. – Litomyšl (Stretnutie lekárov ČR – SR)
24.5.-25.5. – Alergia – Bratislava
2.10.-5.10. XXXVI.kongres SSAKI a ČSAKI -Vysoké Tatry
– Schvalbová poverená preveriť u právnika formuláciu upozornenia na prípadné sankcie /(znášanie nákladov) ak sa záväzne prihlásený človek v stanovenom termíne oficiálne neodhlási z akcie, ostane teda prihlásený, ale na akciu nepríde (ubytovanie zaň treba v takom prípade zaplatiť…).
8. Rôzne
A. Pružinec je poverený na jednanie s MZ SR ohľadne riešenia aktuálnej situácie s preskripčne viazanými liekmi, ktoré sú indikované na liečbu diagnóz ktoré lieči odborník KIA, ale nemôže ich predpisovať (LAMA a pod. – urgentne treba riešiť tiotropium – Spiriva! ).
B. Je potrebné iniciovať stretnutie so zástupcami zdravotnej poisťovne Dôvera ohľadne vykazovania laboratórnych (CRP,ASLO,CD znaky, špecifické antiinfekčné protilátky) aj ambulantných výkonov (výkon 62 len u dispenzarizovaných pacientov) (Dzurillová, Hrubiško, Petrisková, Pružinec).
V tejto súvislosti J|eseňák doručil nasledovný text, ktorý treba odovzdať všetkým poisťovniam a MZSR:
1. Vyšetrovanie protilátok proti infekčným agens je nevyhnutnou súčasťou dif.dg. imunitne podmienených stavov, či už chronických respiračných prejavov (mykoplazmy, chlamýdie, pertussis a pod.), akútnych či chronických dermatóz (parazitárne protilátky a i.), ale aj širokého spektra vrodených ako aj získaných porúch imunity (špecifické protilátky proti inf. chorobám ako tetanus, pertussis, pneumokokové polysacharidy puzdra, H. influenzae, EBV, CMV a i.) či chronického únavového syndrómu (EBV, CMV, borelióza a i.).
2. Vyšetrovanie postvakcinačných protilátok (párové vzorky – pred a s odstupom 3-4 týždňov) je nevyhnutnou súčasťou dif.dg. primárnych porúch imunity – pri mnohých bez tohto vyšetrenia nie je možné finálne stanovenie diagnózy. Potrebné je vyšetrenie párovej vzorky, nie jednorázové vyšetrenie protilátok (posudzuje sa reakcia imunitného systému – protilátková odpoveď – po očkovaní). Medzi základné vakcinačné antigény patria pneumokoky (pneumokokové polysacharidové kapsulové antigény), tetanický a difterický toxoid, pertusické antigény či brušný týfus. Toto vyšetrenie určí nielen závažnosť a druh poruchy, ale umožní aj vyhodnotiť nadobudnutú imunokompetenciu a následne optimalizovať liečebnú stratégiu. Toto vyšetrenie je rozhodujúce pri rozhodovaní o indikácii imunoglobulínovej substitučnej liečby – v prípade potvrdenej primárnej imunodeficiencie sa rozhoduje o finančne nákladne celoživotnej substitúcii IVIG alebo SCIG.
3. Samotný akt očkovania – základný preventívny postup v klinickej imunológii a alergológii – v manažmente imunitne podmienených ochorení nemá odborník KIA ako vykázať (vykázanie bežnej s.c. injekcie nie je adekvátne tomuto výkonu). Ide o nevyhnutnú súčasť prevencie infekcií pri astme, chronických pľúcnych ochoreniach (pneumokoky, pertussis, chrípka), ekzéme (varicela, herpes-zoster) či vrodených/získaných porúchách imunity (široké spektrum vakcín podľa typu a závažnosti poruchy). Okrem toho sa imunológ musí vyjadriť a naplánovať očkovanie viacerých rizikových pacientov (napr. reumatické ochorenia, plánovaná biologická liečba, pacienti pred plánovanou splenektómiou a po splenektómii a pod.), pričom nezriedka ide o realizáciu očkovania pod dozorom, ktorá by mala byť jednoznačne umožnená a realizovaná v imunologickej ambulancii/pracovisku .
4. V tejto súvislosti treba na úrovni MZSR jednať o dostupnosti / nedostupnosti nevyhnutných očkovaní u splenektomovaných pacientov – zaočkovanie pneumokokovou polysacharidovou vakcínou, vakcínou proti meningokokom a proti H. influenzae je súčasťou metodických listov o manažmente splenektomovaných – pričom uvedené vakcín nie sú v SR dostupné, čo vytvára absurdnú situáciu, za ktorú lekári nemôžu niesť zodpovednosť!
5. Vyšetrovanie zápalových markerov (CRP, IL-6, sérový amyloid, prokalcitonín, orozomukoid, FW a i.) – potrebné v dif.dg. recidivujúcich horúčok, pri infekčných komplikáciách jednotlivých imunitne podmienených ochorení, pri diagnostike subklinického zápalu či pri indikovaní niektorých liekov (napr. FW a CRP pri chronickej spontánnej urtikárie v tlačive pre ZP).

zapísala M.Schvalbová, doplnil / schválil Hrubiško.