Zo zápisnice z 8.4.2022

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 8.4.2022, Liptovský Hrádok

Prítomní: Čižnár, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško Jeseňák, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Smiešková Schvalbová Ospravedlnení: Hadvabová,Kossárová

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami(Jeseňák,Pružinec)

II. XXXIX. zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov v Prahe

2. Aktívna účasť členov výboru na  XXXIX. jazde ČSAKI a SSAKI v Prahe je potrebné nahlásiť M. Jeseňákovi do 19.4.2022 – následne zašle ako návrh zodpovedným šéfom jednotlivých sekcií

III. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP) – aktuálny stav:

Prístup k ŠDTP je na stránke www.standardnepostupy.sk

– ŠDTP diagnostiky, liečby a prevencie na jed blanokrídleho hmyzu bol prijatý

– ŠDTP – kontrastné látky – predložené odbornej komisii MZ SR (informoval Hrubiško)

– ŠDTP – asthma v detskom veku – je potrebné hodnotenie členmi výboru (Čižnár, Jeseňák) (informovala Lapšanská) – následne bude predložený zástupcom detskej pneumológie

– ŠDTP – Anafylaxia (informoval Mikler) – potrebné konzultovať s odbornou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny

– Štandardný operačný postup pre hereditárny angioedém (Jeseňák, Hrubišková et al.)

-Výbor SSAKI do  Odbornej pracovnej skupiny pre laboratórne diagnostické metódy navrhuje doc. Stanislavu Blažíčkovú, pričom na práci v odbornej skupine budú participovať  Ing. Zuzulová a Ing. Petrisková.

IV. Rôzne

– pripravuje sa aktualizácia odbornej  publikácie Vademékum očkovania (informoval Jeseňák)

– výbor SSAKI podporuje schválenie minimálneho certifikačného  programu pre očkovanie v lekárňach (aktuálne proti chrípke), ďalší postup je v rukách farmaceutov

– vysoká sledovanosť stránky SSAKI na  Instagrame (takmer 3000 followerov) a facebooku (takmer 7000 followerov) – zachovanie nekomerčného charakteru projektov, financovanie na tento rok je zabezpečené

 – rozbehol sa veľmi užitočný a úspešný  projekt Akadémie vzdelávania sestier, s veľmi priaznivú odozvou medzi sestrami rôznych odborov – garant Hadvabová – perspektívne zabezpečenie mechanizmu financovania

– Výbor SSAKI sa zaoberal rozhodnutím Slovenskej dermatologickej spoločnosti, ktorá bola proti podnetu SSAKI na rozšírenie indikačného obmedzenia lieku Dupilumab na liečbu atopickej dermatitídy pre špecializáciu 040. V danej veci budeme naďalej aktívni aj vzhľadom na perspektívny príchod nízkomolekulárnych liekov pre rovnakú indikáciu.

– Výbor SSAKI bude iniciovať zmenu indikačného obmedzenia použitia -anticholínergík (thiotropium bromid) pre špecializáciu 040 – list pripraví Martin Hrubiško

– Výbor SSAKI sa zaoberal  problematikou kategorizácie Benralizumabu (Fasenra)

– Krajskí odborníci dostanú zoznam lekárov, ktorí sú držiteľmi pečiatky s kódom špecializácie 040(zabezpečí Košturiak), ktorí tento zoznam aktuálne doplnia v súlade s aktuálnym stavom. Na základe tohoto  zoznamu budú všetci lekári s kódom 040 dostávať aktuálne informácie (napr. bodovanie v prípade AIT a pod.)

– Pružinec osloví MZ SR v prípade kódu 67a (iniciácia AIT) – pripravila Hadvabová ako kódu 252b (očkovanie pre odbornosť 040) – pripraví Jeseňák

– SSAKI je  pripravená k podpisu Memoranda s pacientskou organizáciou

– SSAKI navrhuje MUDr. xxxxxx na udelenie Guothovej ceny SLS pre mladých lekárov-vedcov

– Jeseňák informoval, že v rámci postgraduálneho vzdelávania tento rok bude atestovať v MT 7-8 lekárov, celkovo je zaradených do odboru KIA cca 40 lekárov na Slovensku na 2 akreditovaných pracoviskách(JLF UK Martin a LF UK Bratislava).

– Jeseňák informoval  o príchode nových pneumokokových vakcín (aktuálne registrovaná 20-valentná konjugovaná vakcína) – perspektívne príprava dokumentu SSAKI na prevenciu pneumokokových ochorení očkovaním

– Výbor SSAKI súhlasí s vytvorením detského  indikačného  centra pre indikáciu Omalizumabu na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie v Podunajských Biskupiciach.

– zostavenie programového bloku pre podujatie MESIA Praha (sobota 26.11.2022) – celkovo 4 prednášky – Jeseňák, Hrubiško, Čižnár, Košturiak, jedna prednáška mladého vedca a 2-3 krátke prednášky mladých kolegov z jednotlivých pracovísk – názvy prezentácií, spoluautori – nahlášiť mailom Jeseňákovi

-Výbor SSAKI  sa zaoberal problematikou ročného výkazu o činnosti ambulancií (ročné štatistické vykazovanie pre NCZI a MZSR), ktoré po obsahovej ani formálnej stránke nezodpovedá súčasnej situácii rovnako ako spôsob zberu a vykazovania dát. Ide o širšiu otázku, ktorá sa netýka len nášho odboru a nepochybne si vyžaduje zásadnú aktualizáciu a prepracovanie.

V. Odborné podujatia

 • 26.4. – PID day – Bratislava – online formát
 • 27.-29.4. – XX.Martinské dni imunológie (organizátor SSAKI o.z.)
 • 13.-14.5. – Stretnutie českých a slovenských KIA lekárov lekárov – Litomyšl
 • 20.-21.5 – odborný seminár – Rožnov pod  Radhoštěm
 • 27.-28.5. – Alergia (Bratislava)
 • 16.-18.6. – Stretnutie mladých pneumológov a imunoalergológov – Olomouc
 • 1.-3.7. – EAACI kongres Praha – hybridná forma
 • 12.8. – zasadnutie výboru SSAKI – Malatíny
 • 12.-13.8. – Letná škola imunológie (Malatíny)
 • 4.-7.9. – ERS (Barcelona)
 • 5.-8.10. – Kongres ČSAKI a SSAKI (Praha)
 • 12.-14.10. – ESID (Göteborg, SWE)
 • 21.-22.10. – Workshop-Martin
 • 4.-5.11. – Medifórum – hotel Chopok,Jasná
 • 23.-26.11. – MESSIA meeting (Praha)
 • 8.-9.12. – zasadnutie výboru (Jasenská dolina)

Zapísala M. Schvalbová Korigoval M.Jeseňák