Zo zápisnice z 18.8.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 18.8.2023, Malatíny

Prítomní: Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková

 1. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Jeseňák, Pružinec)
 1. Program zasadnutia

1. Rôzne

 • od 1.9.2023 vstupuje do platnosti vyhláška MZ SR, ktorou sa zavádza povinný skríning na SCID (pomocou stanovenia TREC/KREC) v rámci novorodeneckého skríningu, pričom doposiaľ s krátkou prestávkou prebiehal skríning formou pilotnej štúdie s relevantnými výsledkami a adekvátnou záchytnosťou. Pozitívne hlásenia sú následne riešené v troch re-call centrách – Bratislava, Martin, Košice (Jeseňák, Čižnár);
 • na MZ SR bol po schválení výborom SSAKI odoslaný Minimálny štandard odboru KIA s úpravou dĺžky trvania ako aj náplne, čaká sa na ďalší postup – aktuálne prebieha zbieranie všetkých MŠ a následne bude prebiehať ich schvaľovanie (Jeseňák);
 • SSAKI naďalej podporuje projekt očkovania proti chrípke v lekárňach, ktorý prešiel v NR SR a bude sa aktívne podieľať aj na ďalších procesných úkonoch. Aktuálne prebieha príprava certifikačného študijného programu pre farmaceutov (Jeseňák);
 • výbor SSAKI nominoval prof. Petra Pružinca na funkciu hlavného odborníka MZ SR pre odbor KIA pre ďalšie funkčné obdobie a následne bolo doručené poverenie od ministra zdravotníctva (Jeseňák);
 • Výbor SSAKI pripraví jednotné a jednoznačné  stanovisko odbornej spoločnosti  k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 a jeho jednotlivým aspektom určené predovšetkým pre média ako aj komunikáciu s inými inštitúciami či odbornými spoločnosťami. Stanovisko bude zverejnené na webovej stránke ssaki.eu (vypracuje Jeseňák);
 • Pprojekt adrenalinové pero v predškolských a školských zariadeniach je aktuálny, aktuálne očakávame odpoveď MZ SR a následným krokom bude príprava guidelines (Jeseňák);
 • Liek Staloral s referencii Alternaria zatiaľ nebude na Slovensku dostupný a aktuálne nepokračuje kategorizačný proces ani registrácia (Jeseňák, Pružinec);
 • Standardný operačný postup pre diagnostiku a liečbu hereditárneho angioedému na Slovensku bol prijatý komisiou pre ŠDTP avstúpil do platnosti od 1.6.2023 (Jeseňák);
 • Pracovná skupina pre AIT pod vedením R. Košturiaka vypracuje štandardný operačný postup (ŠOP) pre alergénovú imunoterapiu (AIT) do konca septembra 2023 (Jeseňák, Košturiak);
 • Proces schválenia nového kódu pre AIT je stále v riešení, nemáme feedback od MZ SR (Jeseňák);
 • Výbor SSAKI prijal stanovisko k pracovnému návrhu nového ocenenia Katalógu výkonov pre odbor KIA a stanovisko bolo odoslané relevantným inštitúciám (Jeseňák);
 • Výbor SSAKI prijal stanovisko  k minimálnej sieti poskytovateľov ZS pre odbor KIA (Košturiak);
 • Prebehlo jednanie s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo A. Šimkovou ohľadom plánovanej reformy VAS, pričom sa bude postupovať vo vzájomnej zhode (Jeseňák, Pružinec, Hrubiško).

2. Príprava XL. zjazdu SSAKI a ČSAKI 18.10.-21.10.2023 – Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry

– finalizácia odborného programu, tvorba jednotlivých blokov na nižšie uvedené témy :

 • 40 rokov alergénovej imunoterapie
 • 40 rokov Imunomodulácie
 • 40 rokov kortikoterapie
 • 40 rokov intenzívnej medicíny
 • 40 rokov očkovania
 • 40 rokov chýb a omylov
 • 40 rokov diagnostiky a liečby primárnych imunodeficitov
 • 40 rokov v imunologickom laboratóriu
 • 40 rokov peľového  monitoringu
 • 40 rokov liekovej alergie
 • 40 rokov transplantačnej imunológie
 • 40 rokov venómovej imunoterapie
 • 40 rokov hereditárneho angioedému
 • 40 rokov potravinovej alergie
 • Sekcia mladých imunológov
 • Varia
 • Sekcia sestier

Odborný program bol rozšírený o sekciu Varia

Zjazd bude prebiehať v troch prednáškových a posterovej sekcii, v ktorej bude možnosť prezentácie v dĺžke trvania 3 minút + 2 minútovou diskusiou.

Výbor sa venoval detailne odborno-technickému zabezpečeniu zjazdu, časovému harmonogramu slávnostného otvorenia a jednotlivých prednáškových blokov.

Slávnostné otvorenie: 18.10.2023, 15:00 – 18:00

Predsedníctvo: Schvalbová, Jeseňák, Pružinec, Panzner, Litzman

 1. Slávnostný príhovor prezidentky kongresu
 2. Ocenenie jubilantov
 3. Plenárne prednášky
 4. Prof. Zuzana Diamant
 5. Prof. Silvia Pastoreková
 6. Prof. Petr Panzner
 7. Prof. Miloš Jeseňák

Všetky informácie k zjazdu budú postupne zverejňované na www.amedi.sk a www.ssaki.eu

3. Termíny odborných akcií 2023:

21.-22.9.         Fórum imunodeficiencií – Košice

5.10.-6.10.      Zasadnutie výboru – Liptovský Hrádok

18.-21.10.       XL. kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov  -Hotel Bellevue, Vysoké Tatry

3.-4.11.           ASL – workshop – Martin

24.-25.11.       Medifórum – Dolný Kubín

7.12.-8.12.      Zasadnutie výboru – Terchová

15.-16.3.         12. Burza imunodeficiencií – Trenčianske Teplice

17.-19.4.         Martinské dni imunológie – Martin

24.4.                Deň primárnych imunodeficiencií

31.5.-3.6.        EAACI – Valencia (Španielsko)

Zapísala Schvalbová

Korigoval Jeseňák