Zo zápisnice z 9.12.2016

Zápisnica zo zasadania výboru a poradného zboru SSAKI zo dňa 09. 12. 2016

Prítomní: Hrubiško, Pružinec, Čižnár, Hochmuth, Kossárová, Lapšanská, Schwalbová, Petrisková, Mikler, Jeseňák, Košturiak, Hlinka,

Neprítomní, ospravedlnení: Dzurillová,Smiešková,

Hosť: Michaličková

Program:

1.  Informácie o organizačnej príprave kongresu SSAKI a ČSAKI

2.  Pozvanie na vyzvané prednášky zatiaľ prijali pozvanie prof. Jarčuška, Oltmann, Hlavačková. Spoločenský večer 3. dňa bude usporiadaný v hoteli Grand v Starom Smokovci. Výborový večierok pre 50 ľudí v Kolibe plánujeme v Starej Lesnej, vybavuje Hlinka.

3. Jubilanti – vybavuje Schvalbová. Návrhy na ďakovné listy a medaile (nezverejňujeme :D)

4.  Atestácie po novom: atestanti vyradení zo SZU (z dôvodu neakreditácie) prestúpia na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Rok 2016 sa nebude započítavať, z dôvodu  zrušenia vzdelávania na katedre v Bratislave. Zaradených je 9 lekárov už predtým prihlásených v Martine, prestúpilo 11 z Bratislavy, ostáva ešte cca 5 adeptov, ktorí sú v riešení. . Doc Jeseňák v spolupráci s doc. Hrubiškom a doc. Pružincom vypracovali nový návrh atestačnej náplne / povinnej cirkulácie (tzv. minimálne štandardy pre odbor), v ktorom došlo aj k zrovnoprávneniu pediatrov a tých čo majú internistický kmeň) („internisti“ budú musieť stážovať vymedzený čas na pediatrii, pediatri rovnaký čas na internej klinike), na základe čoho by konečne mal padnúť problém s atestovaním pediatrov, nová náplň odboru však vyjde až v zborníku oficiálnych štandardov MZSR, kde budú všetky odbory inovované – MZ plánuje vydať až v 3. kvartáli roku 2017. Internistický kmeň bude aj naďalej – pokým nevyjde nový vestník MZ SR – podľa pôvodného študijného plánu = 2 roky aj pre pediatrov. JLF UK v Martine bude rozširovať počet akreditovaných klinických, ambulantných ako aj laboratórnych pracovísk.

5. Pružinec a Hrubiško informovali o záujme o spoluprácu LFUK BA – Mikrobiologickej katedry – v oblasti výuky klinickej imunológie.

6. Košturiak zaplatí členské príspevky v EAACI za rok 2017 pre členov výboru.

7. Jeseňák informoval o problémoch v hradení liečby HAE. Dotýka sa to registrovaných nekategorizovaných liekov (napr. icatibant), kde poisťovne sú ochotné hradiť len 50% ceny lieku. Bol poverený výborom urgentne vypracovať odbornú správu poisťovniam o probléme.

8.  Na MZSR sa zakladajú nové pracovné komisie pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Členov komisií by mali menovať hlavný odborník Pružinec a predseda SSAKI Hrubiško.

9.  Výbor schválil odmeny za vypracovanie nových katalógov výkonov pre Dzurillovú, Petriskovú a za vedenie webstránky SSAKI firme Medimpro, s.r.o.

10.  Čiznár bol poverený získať informácie z predsedníctva SIS, v akom štádiu je organizácia kongresu Alp-Adria  na Slovensku v roku 2019.

11. Výbor SSAKI po prerokovaní rozhodol, že sa nebude podieľať na organizácii Kongresu imunologických spoločností stredoeurópskych krajín (tzv. AlpeAdria kongres, organizujúce krajiny sa striedajú, na rok 2019 by ho malo organizovať Slovensko), pretože ide o podujatie s vedecko-výskumným, nie klinickým zameraním, a preto prenecháva jeho prípadnú organizáciu SIMS, o čom bola táto aj informovaná prezidentom SSAKI

12.  Kalendár podujatí v roku 2017 :

19-20. január Výbor V. Tatry, D.Smokovec rezervuje Hlinka, Lapšanská – prvá programová príprava Kongeresu 2017

3 – 6. marec kongres AAAI

24-25. marec Ghurove dni

24-25. marec 5. burza primárnych imunodeficitov (Jeseňák) v Banskej Štiavnici

5 – 8. apríla MDI

3.mája – 7.sympózium o PID Bratislava (Čižnár)

4 – 6. mája – Bardejovské dni pneumologie

12-13. máj – Litomyšl

26-27. máj – Alergia 2017 Bratislava (Pružinec)

17-21.- jún kongres EEACI

18-21. október Kongres SSAKI a ČSAKI Vysoké Tatry Hotel Bellevue