Zo zápisnice z 17.7.2015

Zápisnica zo zasadnutia programového výboru XXXII. zjazdu slovenských a českých alergológov a klinických imunológov dňa 17.7. 2015 v Žiline

Prítomní :Vrlík, Pružinec, Hrubiško, Petrisková, Schvalbová, Dzurillová, Košturiak, Kossárová

Náplň rokovania a priebeh:

1. Príprava XXXII. Zjazdu SSAKI a ČSAKI:

– prehliadka priestorov miesta konania zjazdu v dňoch 21.-24.10.2015 v hoteli Holiday Inn, jednanie s manažérkou hotela ohľadom organizácie – prednáškové sály na 2 paralelné bloky, rozmiestnenie firemných stánkov, coffe break…

– prehliadka priestorov spoločenskej sály Domu odborov – miesta konania spoločenského večera pre účastníkov zjazdu dňa 23.10.2015 a zabezpečenie jeho organizácie vrátane catteringu.

– prerokovanie / výber sympoziálnych prednášok a prednášok prihlásených do jednotlivých odborných sekcií

2. Výbor SSAKI nominuje MUDr. Danielu Kantárovú PhD. k účasti na 1.mítingu NAS (National Allergy Society)  v rámci EAACI 4.9.2015 v Zurichu.

3. Odmení členovia SSAKI a ČSAKI na zjazde v Žiline (vybaví Schvalbová)

4. Výbor poveruje vedúceho Katedry klinickej imunológie a alergológie SZU mim. prof. MUDr. Petra Pružinca CSc. preverením nevyhnutnosti zazmluvnenia výučbových základní Katedry.

Zapísala M. Schvalbová