Zo zápisnice z 14.9.2012

Prítomní : 11 členov výboru a 3 členovia dozornej rady

Petrisková,Lapšanská,Kossárová,Barlová,Kováčová,Pružinec,Vrlík,Hrubiško,Čižnár,Košturiak,

Dzurillová, Hochmuth, Mikler ,Schvalbová

Program:

1./ Tajná voľba predsedu, vedeckého sekretára a predsedu revíznej komisie

Predseda volebnej komisie: Kováčová ,členovia : Hochmuth, Barlová

Výsledky volieb: predseda: Vrlík, vedecký sekretár : Pružinec, predseda revíznej komisie : Schvalbová

Úvodné slovo novozvoleného prezidenta výboru SSAKI: Vrlíka

2./ Zjazd ČSAKI a SSAKI v Liberci  : vyzvaní prednášatelia mali už dostať inštrukcie , a oznámenia  členovia výboru  v predsedníctvach odborných sekcií. Štvrtok večer  počas kongresu bude spoločné zasadnutie výborov SSAKI a ČSAKI.

3./ Ing. Petrisková informovala o problémoch laboratórnej diagnostiky

A./VŠZP –zavádza určité inovačné opatrenia, snahou  vzniesť systém a pravidlá medzi jednotlivé laboratórne odbory. Komora nelekárov zasadala  spolu s hlavnými odborníkmi  a zástupcami SLK, a neskôr aj za prítomnosti  predstaviteľov VŠZP .

-Neuznávané výkony VŠZP pre imunologické laboratória :  CRP,RF( vybaví hlavný odborník na úrovni MZSR)

Pre riešenie problémov sa založila subkomisia laboratórnej diagnostiky pri  výbore SSAKI : predsedníčka: Petrisková, členovia : Tibenská, Zuzulová, Blažíčková, Búčková,

B./ Nebol nikto informovaný a vyzvaný z odboru KIA  na  zasadanie katalogizačnej subkomisie pri MZSR, ktorá sa koná  budúci týždeň

C./Predseda SSAKI napíše list do poisťovne o podmienkach, ktoré musí splniť garant pre laboratória – má byť pod odbornosťou  40, a odborný garant  má mať odbornosť 40, 346, lekár, nelekár ,atestovaný v odbore KIA.

4./Uznáva sa žiadosť o založenie lôžkového oddelenia pre HAE  na Internej klinike FN BA   (Prof. Pajer, Dr.Hrubišková, garant Prof. Hrubiško),súčasne s konfirmačnými centrami  pre laboratórnu diagnózu HAE :  OUSA –BA, Martin MCI. Preskripcia sa bude odporúčať a uznávať podľa výsledkov z  konfirmačných centier  ( pripravia materiály: Mikler, Hrubiško, Čižnár )

List o návrhu založenia nového odborného oddelenia  na MZSR napíše vedecký sekretár Prof. Pružinec.

5./Pharm.Dr.Keleová odovzdáva funkciu komunikácie s  EAACI Dr. Košturiakovi  (zaplatenie členského, prístup na stránku )

Košturiak obnoví alebo  založí novú web stránku SSAKI, kde budú čerstvé informácie z odboru a pracovné materiály zo zasadaní výboru SSAKI

6./ O priebehu volieb napíše článok do časopisu SSAKI E.Lapšanská

7./ Z výborových akcii v budúcnosti sa odporúča  včasne  odhlásiť v prípade absencie u Ing.Petriskovej

8./Kalendár odborných akcií

9./ J. Petrisková pozvala na ďalšie MDI, ktoré sa koná  10. -12. Apríla, členovia výboru boli oslovení a požiadaní o prednášku

10./ Kongres SSAKI a ČSAKI  Bratislava 25-28.sept. 2013-definitívny termín. Miesto konania : Dublle Tree Hilton hotel, Sú k dispozícii  2 kongresové sály cca. pre 600-700 poslucháčov ,4 plátna na premietanie, plus  pripravujeme aj centrálne plátno

Českých kolegov pozýva  prezident kongresu  Pružinec na kongrese v Liberci

11./ Dr.Dzurillová ,referát o priebehu štrajku u ŠAS a postupy vedenia  predsedníctva ZDRAVITY:

12./ Doc. Martin Hrubiško, Doc.P. Čižnár boli poverení mandátom zastupovať KIA na medzinárodných akciách, a pracovných schôdzach.

 13./ Oficiálny prípis Hlavného odborníka  pre MZSR, a ZP- ohľadom predpisovania hypo-alergenných mliečnych formúl na podklade záverov pracovnej skupiny pri SSAKI, slovenský sprievodca ABKM (Doc.Čižnár,Dr.Kossárová)

14./ Zúžiť indikačné obmedzenie na coeliakálnu stravu a nechať preskribciu kompletne len v kompetencii gastroenterológom (gold standard diagnózy  coelikálnej choroby je bioptický nález)