Zo zápisnice z 9.6.2016

Zápisnica  zo zasadnutia Výboru SSAKI dňa 9.6.2016.

Prítomní: M. Hrubiško, P. Pružinec, R. Košturiak, M. Vrlík, J. Petrisková, L. Hochmuth, J. Mikler, K. Kossárová, M. Schvalbová, E. Dzurillová, M. Jeseňák, Z. Kováčová, I. Hlinka, A. Smiešková, E. Lapšanská

Ospravedlnený: P. Čižnár, E. Barlová

Program:

 1. Správa predsedníčky volebnej komisie – MUDr. J. Michaličkovej – o výsledku volieb 2016 do výboru SSAKI: na základe hlasovania bolo zvolených do Výboru SSAKI 11 členov: M. Hrubiško, P. Pružinec, M. Jeseňák, P. Čižnár, R. Košturiak, L. Hochmuth, I. Hlinka, K. Kossárová, J. Petrisková, M. Schvalbová, E. Lapšanská. Do Dozornej rady boli zvolení 4 členovia: E. Dzurillová, J. Mikler, A. Smiešková. a M. Vrlík. (viď zápisnica)

 1. MUDr. M. Vrlík, CSc. sa vzdal funkcie členstva v dozornej rade v prospech MUDr. A. Smieškovej, s ktorou mal rovnaký počet hlasov.

 2. Tajným hlasovaním bol do funkcie predsedu výboru zvolený: m. prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.,

 3. Tajným hlasovaním bol do funkcie vedeckého sekretára zvolený: m. prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

 4. Tajným hlasovaním bola do funkcie predsedníčky DR zvolená: MUDr. Eva Dzurillová.

 5. Reakciu na list doc. MUDr. N. Lukana, PhD. o „Napadnutí volieb“– pripraví na základe pripomienok výboru m.prof. MUDr. P. Pružinec, CSc.

 6. Diagnostika imunologických príčin neplodnosti – návrh na Guidelines – pripomienky do konca prázdnin.

 7. Liečba imunoglobulínmi: Metodický list treba pripraviť nezávisle na farmaceutických firmách ako všeobecný materiál hodnotiaci overené a ďalšie potenciálne indikácie pre intraveníozne a subkutánne podávanie imunoglobulínov v rámci substitučnej a  / alebo imunomodulačnej liečby. Potrebné tiež vypracovať stanovisko k hodnotenie preskripcie IVIG /  SCIG zo strany poisťovní (porovnávanie lekára so slovenským priemerom je pre centrá podávajúce imunoglobulíny neprijateľné).

 8. Letná škola imunológie sa bude konať s podporou ALK, čomu sa prispôsobí program – ktorý bude tento rok venovaný alergénom a alergénovej imunoterapii; termín: 12.-14.8.2016 – do 16.6.2016 nahlásiť záujem o účasť Prof.P. Pružincovi,CSc.

 9. Kongres ČSSAKI okt.2017: Horný Smokovec- hotel Bellevue, 660 miest kino sedenie, vyhovujúce podmienky + ubytovacie kapacity, predelenie sály na 2 paralelné sály a pod.

 10. SIMS-členovia výboru M. Hrubiško, M. Vrlík, otázka financovania priestoru a techniky  v prípade účasti ČIS a SIMS

 11. Prezident Kongresu ČSAKI 2017: m.prof MUDr.M.Hrubiško, PhD.

 12. Organizáciou kongresu SSAKI a ČSAKI 2017 bola poverená Agentúra Bonus . Na kongres do Plzne pripraví a dá na distribúciu 2:500 ks – nultú informáciu o kongrese v Tatrách. Ubytovanie zabezpečuje CA Cesta.

 13. Výbor odsúhlasil  kúpu nového laptopu pre vedeckého sekretára. Jeho laptop sa odovzdáva novému predsedovi výboru. Oba sú k použitu na odborné akcie ktorémukoľvek členovi výboru.

 14. Cestovné náklady – riešené preplatky.

 15. Prezident kongresu – M. Hrubiško – si pripraví do Plzne pozvanie na Kongres 2017.

 16. Občianske združenie – problém platieb kongresov, krajských seminárov, atď…Jesenná akadémia astmy-pneumológovia už OZ založili, vykryjú to aj imunoalergológom/pozývajú pneumológovia: „Medifórum“ zač.dec.- predbežne 2. dec. 2016.

 17. Na Zasadnutí  výboru, dňa 9.6. 2016, sa výbor rozhodol založiť Občianske združenie.  Administratívno-právne náležitosti zrealizuje overená právnicka kancelária. Jeho účelom je zabezpečenie nekomerčného univerzálneho vzdelávania, vydávanie propagačných materiálov a  odbornej literatúry.

 18. Najbližšie zasadnutie výboru:  jeseň 2016 a 15.-16.-17.dec.2016

 19. SZÚ – znovu sa robia akreditácie fakúlt, na základe ktorých za zmenili podmienky odborného garanta.  Doc. M. Jeseňák pošle upravené minimálne štandardy pre odbor KIA s úpravou umožňujúcou atestácie aj pre pediatrov.

 20. Reexport liekov je na Slovensku povolený. Vzhľadom na nedostupnosť vitálne dôležitých liekov, Výbor KIA odmieta niesť zodpovednosť za vzniknutý stav a upozorňuje, že lekárne sú zároveň poskytovateľmi zdravotnej (lekárnickej) starostlivosti. List ministrovi pripraví MUDr. Eva Dzurillová.

 

V D. Smokovci, 9.6.2016                                                      Zapísala: Eva Lapšanská

Opravila Schvalbová