Zo zápisnice z 12.12.2014

Zápisnica zo zasadania výboru SSAKI 12.12.2014 Jasenská dolina

Prítomní: Vrlík,Pružinec,Petrisková,Čižnár,Hochmúth,Kováčová,Barlová,Košturiak, Dzurillová, Lapšanská, Schwalbová, Kossárová

Ospravedlnení: Hrubiško, Mikler

Program:

1. Pocta kolegovi – úmrtie Prof.Ing.Ferenčíka
2. Finančná situácia SSAKI – referoval Prof. Pružinec
3. Jubilanti z odboru KIA v roku 2015
4. Prof. Pružinec: referoval o liste od riaditeľky vzdelávania SZU Doc. Slezákovej, ktorá sa týka staronového problému: vytvorenie postgraduálnej katedry pre ďalšie vzdelávanie v klinickej imunológii a alergológii v odbore Pediatria na JLF UK v Martine. S požiadavkou znova prichádza Doc. Pohanka .

Záver poradného zboru: Stanovisko je zamietavé, nesúhlasíme s atomizáciou odboru
Stanovisko výboru a poradného zboru SSAKI:
Výbor SSAKI sa v plnej miere stotožnil s negatívnym stanoviskom poradného zboru vo veci opätovných snáh o vytvorenie samostatného odboru detská klinická imunológia a alergológia.
Zdôvodnenie: KIA je základným a nie nadstavbovým odborom. Ďalšia atomizácia odboru by znížila odbornú úroveň prípravy, získané vedomosti a následné poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto navrhuje harmonizáciu pripravy v odbore KIA podľa vzoru a modelu Českej republiky. Náplň atestačnej prípravy pre detský vek sa môže podľa internej dohody upraviť. (Vypracuje Pružinec, Čižnár, Furková)
Iné:
5. Lieková alergia: Niektoré EAACI odporúčacie dokumenty o liekovej alergii pripraví na zverejnenie na stránku SSAKI Dr. Kováčová

6. Odborné akcie v roku 2015

1. 23-24 . Január Boehringer Ingelheim
2. 29-30. Január zasadanie prípravného výboru kongresu SSAKI v Žiline
3. 6-7 . Február Akademia astmy, Vysoké Tatry
4. 13-14. Február Akadémia astmy –západ Zochová chata
5. 13-14. Marec Mundifarma prednášky
6. 20-21. Marec Ghurové dni
7. 25-28. Marec MDI
8. 16-18. Apríl zasadnutie výboru SSAKI Liptovský Hrádok
9. 7-9. Máj Bardejovské dni
10. 29-30. Máj Alergia 2015 Bratislava
11. 6-1.0 Jún Kongres EAACI Barcelona
12. 14-15. August Letná škola imunológie
13. 21-24. Október Kongres SSAKI a ČSAKI Žilina
14. September 26.-.30. 9. ERS Amsterdam

7. Kongres: 2015

● Dojednaná objednávka
● Prvý uvítací večierok v hoteli
● Úvodné prednášky v jednej sále
● Program v sále A a o poschodie vyššie sála B

8. Riešenie problému nezmluvnej lekárky – neurologičky Ďurkovskej, ktorá odosiela prostredníctvom rôznych zmluvných lekárov pacientov bez exaktného dôvodu na komplexné imunologické vyšetrenie. Odporúča množstvo neindikovaných, finančne náročných laboratórnych vyšetrení. Určuje vysokošpecifickú liečbu – imunomodulačnú terapiu. Celú svoju diagnostiku opiera o sérologické výsledky (často fyziologické), zavádza pacientov a lekárov.

Odporúčanie poradného zboru SSAKI :
Na podklade početných podnetov od imunológov z celej SR, poradný zbor SSAKI dáva podnet na ÚDZS o preskúmanie správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti u menovanej lekárky. Žiadosť dáva na vedomie zdravotným poisťovniam, MZSR, hlavnému odborníkovi v odbore neurológia, infektológia, všeobecné lekárstvo.
Vyjadrujeme nesúhlas s neodborným postupom menovanej lekárky. Považujeme ho za postup zneužívajúci dôveru chronicky chorého pacienta, neefektívne čerpanie verejných prostriedkov a zasahovanie do odborných kompetencií iných odborností. Predložíme relevantné dôkazy o postupoch menovanej lekárky – v prípade potreby.

9. Návrh na predlženú MD zo zdravotných dôvodov má vypisovať pediater. Klinický imunológ dáva svoj odborný nález s odporúčaním antiinfekčného a antialergického režimu. Posudkový lekár Úradu sociálnych veci a rodiny rozhodne za základe odborného lekárskeho nálezu o nároku na príspevok. V prípade, že úrad potrebuje ďalšie vyšetrenia a laboratórne výsledky, musí tieto písomne objednať a uhradiť lekárovi a laboratóriu. Výkony na jeho požiadanie nemôžu byť uhradené zdravotnými poisťovňami, nakoľko nie sú indikované zo zdravotných dôvodov, ale z dôvodov získania finančného príspevku.

Žiadosť odborného stanoviska všetkýh zdravotných poisťovni požiada výbor SSAKI – list naformuluje Dr.Dzurillová

10. Členské do EAACI – úhrada ako minulý rok.

Zápisnicu zapísala Kossárová, Lapšanská, Dzurillová