Zo zápisnice z 15.3.2024

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR

15.3.2024 – Trenčianské Teplice

Prítomní: Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Kossárová, Mikler, Petrisková, Pružinec, Smiešková, Schvalbová

Ospravedlnení: Lapšanská

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Jeseňák, Pružinec)

II. Program zasadnutia

 • Výbor sa venoval príprave a časovému plánu tvorby ŠOP pre AIT. Všeobecná časť dokumentu je vypracovaná. Vzhľadom k tomu, že očakávame zmeny v dostupnosti a vekových indikáciách niektorých prípravkov, špeciálnu časť je potrebné aktualizovať. Termíny: zasadnutie výboru august 2024, zodpovedný: R. Košturiak
 • Výbor sa venoval ŠOP u pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a očkovanie pri liečbe inhibítormi komplementu. Aktuálne vznikli dve očkovacie centrá pre dospelých pacientov v špeciálnych situáciách (Košice, Martin), bude potrebné doriešiť situáciu v Bratislave a na Západnom Slovensku. Príprava ŠOP – zodpovedný: M. Jeseňák a Pracovná skupina SSAKI pre očkovanie
 • Výbor riešil kategorizáciu lieku Alutard – včelí, osí jed, informoval P. Pružinec, ktorý sa zúčastnil zasadnutia Kategorizačnej komisie. Liečivo sa podarilo skategorizovať bez doplatku pacienta.
 • Výbor sa bude snažiť o zaradenie odboru KIA do rezidenčného programu.
 • Výbor jednohlasne podporuje iniciatívu primárnych pediatrov súvisiacu so zabezpečením dostupnosti adrenalinového pera v školských zariadeniach a bude reflektovať otázky zo strany MZ SR. Zopdovedný: M. Jeseňák
 • Prebiehajú ďalšie kolá optimalizácie siete nemocníc (OSN) pre KIA a pediatrickej KIA, snažíme sa optimalizovať podmienky pre náš odbor.
 • Výbor odsúhlasil zmenu v pracovnej skupine pre KIA v rámci OSN, kde o odstúpenie z funkcie požiadal Luděk Hochmuth a nahradí ho MUDr. K. Hrubišková z UNB.
 • Výbor odsúhlasil zmenu na poste predsedníčky pracovnej skupiny pre tvorbu Katalógu zdravotných výkonov pre odbor KIA SVLZ. MZ SR akceptovalo návrh výboru SSAKI na vymenovanie Eleny Tibenskej za predsedu pracovnej skupiny, za zástupcu predsedu bola menovaná Stanislava Blažíčková a piatym členom komisie sa stáva Danica Ševcová.
 • Dňa 11. 3. 2024 sa uskutočnilo stretnutie prípravného výboru laboratórnej sekcie SSAKI s Ing. Czocherom. Na stretnutí bola diskutovaná európska smernica IVDR s ohľadom na potreby laboratórií KIA. Výstupom zo stretnutia bude vypracovanie základných dokumentov, ktoré v prípade záujmu budú (nezáväzným) usmernením pre laboratóriá KIA pre splnenie požiadaviek smernice IVDR.
 • Výbor bol oslovený právnickou kanceláriou H&H v otázkach spolupráce. Výbor odkladá rozhodnutie do oboznámenia sa s ponukou každým členom výboru a perspektívou riešenia až v ďalšom roku po zvolení nového výboru SSAKI.
 • Svetlana Hadvabová informovala o uskutočnení 15 častí Akadémie sestier, výbor ocenil jej úsilie, ktoré vyvinula pri tejto prínosnej edukačnej aktivite s vysokou sledovanosťou. Zároveň sa výbor SSAKI zhodol na potrebe pokračovania tejto formy aktivity vzdelávania sestier v odbore KIA.
 • Stránka SSAKI – alergologovia_a_imunologovia na Instagrame presiahla 17 000 followerov.

III. Termíny odborných akcií na rok 2024

17.4.-19.4. Martinské dni imunológie – Martin
24.4. Sympózium o primárnych imunodeficienciách – Bratislava
10.5-11.5. XXIII. setkání lékařu ČR a SR v Litomyšli
24.5.-25.5 Rožnovské dny alergologie a klinické imunológie – Rožnov pod Radhoštěm
31.5.-3.6. Kongres EAACI – Valencia (Španielsko)
12.6.-14.6. Bardejovské pneumologické dni
21.6. Zasadnutie Výboru SSAKI – Liptovský Hrádok
16.8. Zasadnutie výboru SSAKI – Malatíny
16.8.-17.8. Letná škola imunológie – Malatíny
9.10.-12.10. 41.kongres ČSAKI a SSAKI – Hradec Králové
22.11.-23.11. Medifórum – Martin
6.12. Zasadnutie nového výboru SSAKI – Terchová

Termíny odborných akcií na rok 2025

 1. – 15. 2. Workshop.
  14.-15.3. 13. burza imunodeficiencií – Vršatec
  2.4.-4.4. Martinské dni imunológie-Martin
  23.4. Sympózium o primárnych imunodeficienciách – Bratislava

III. Príprava volieb do Výboru a revíznej komisie SSAKI

 • rozoslanie hlasovacích lístkov členom SSAKI SLS – októrber 2024
 • zloženie volebnej komisie – Ondrišová, Cingeľová, Petrovičová

Zapísala M. Schvalbová, korigoval a doplnil M. Jeseňák.