Zo zápisnice z 21.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 21.6.2019-Mojmírovce
Prítomní:Čižnár, Dzurillová, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Hlinka
Program:

Lapšanská,Mikler,Petrisková,Pružinec,Schvalbová,Smiešková
Ospravedlnení: Hlinka
Program:

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami(Hrubiško,Pružinec).

II. XXXVI.zjazd SSAKI a ČSAKI 2.-5.10.2019-Vysoké Tatry

Tvorba odborného programu,postupné dopĺňanie predsedajúcich jednotlivých sekcií a jednotlivých prezentácií

Téma: Kde sú hranice klinickej imunológie – alergológie

Sekcie:
1.Alergológia v postfaktickej dobe-Hochmuth,Košturiak
2.Astma bronchiale- Hrubiško,Schvalbová,Pohunek
3.Imunológia v neurológii-Klímová,Král,Smiešková
4.Imunológia v gastroenterológii-Buc,Kossárová,Oltman
5.Alergia na jed blanokrídleho hmyzu-Hlinka,Hrubiško
6.Imunológia infekčných ochorení-Jeseňák,Ostró
7.Imunodeficiencie-Čižnár,Jeseňák
8.Akútne stavy- Mikler,Kučera,Petrů
9.Imunológia v dermatológii-Pružinec,Buchvald
10.Angioedém- Farkas,Jeseňák
11.Potravinová alergia v pediatrii-Čižnár
12.Sekcia sestier-Chlebáková,Lapšanská,Šimoníčková
13.Lieková alergia- Smiešková,Hlinka
14.Reprodukčná imunológia-Dzurillová,Ulčová-Gállová

Postgraduál: Očkovanie-Jeseňák

Sympoziálne prednášky 2.10.2019-Smieško(Basel)
Panzner(Česká republika ), Hrubiško,Pružinec,Staneková

-registrácia ubytovania online (Košturiak)
Výbor SSAKI rozhodol, že:
-prvý autor prednášky neplatí registračný poplatok
-autorovi vyzvanej prednášky bude uhradené ubytovanie na jednu noc

1.spoločenský večer 2.10.-Grand hotel Bellevue- kultúrny program zabezpečuje Lapšanská
2.spoločenský večer – 4.10.- Grand hotel Starý Smokovec

III.Rôzne
1.Hrubiško informoval, že 27.6. sa bude konať zasadnutie komisie pre ŠDTP na MZSR, ktorého sa zúčastní. Z našej strany budú komisii predložené podľa pripomienok prepracované a doplnené návrhy ŠDTP-Sekundárne imunodeficiencie, Alergia na bielkovinu kravského mlieka a Asthma bronchiale v spolupráci s pneumologickou spoločnosťou;
2.Hrubiško informoval,že ako prezident Výboru SSAKI vyjadril súhlasné stanovisko k návrhu vyhlášky MZ SR o predĺžení platnosti receptu na vybrané liečivá -Alutard,Staloral,Phostal,H-Al,Stafal -na 60 dní,ktorá vstúpi do platnosti od 1.8.2019;
3.Pružinec ako hlavný odborník MZ SR pre KIA pripravili list ministerke zdravotníctva SR k plánovanej kategorizácii liekov – v prípade, že vstúpi v pripravovanom znení do platnosti 1.7.2019., odošle list, v ktorom s danou vyhláškou vyjadruje nesúhlas, upozorňuje na možné dôsledky pre našich pacientov a súčasne ponúka našu spoluprácu riešenie vzniknutého problému;
4.Kossárová ako krajská odborníčka KIA Bratislavského kraja reaguje listom na sťažnosť pacientky z Dunajskej Stredy, ktorá sa sťažovala na MZ SR na dlhú čakaciu dobu na imunoalergologické vyšetrenie svojho dieťaťa;
5.Smiešková informovala o nepreplácaní výkonu 10e VšZP. Výbor odporúča, aby dotknutí lekári žiadali písomné vysvetlenie chybových protokolov od príslušných poisťovní, odborná spoločnosť nateraz nedostala zmenené stanovisko k vykazovaniu / preplácaniu daného výkonu – výbor SSAKI bude reagovať potom, čo obdrží písomné stanovisko poisťovní v ktorom vysvetlia zmenu doterajšieho spôsobu hradenia daného výkonu

Ďalšie plánované zasadnutie Výboru SSAKI bude 9.8.2019 v Malatínach – hlavným bodom programu bude definitívne a detailné dopracovanie programu kongresu SSAKI – ČSAKI 2019.

Zapísala Schvalbová
Skontroloval a schválil Hrubiško