Zo zápisnice z 14.8.2020

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 14.8.2020, Malatíny

Prítomní: Dzurillová, Hochmuth, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Čižnár, Hlinka, Hrubiško
Hosť: Košturiaková

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Pružinec)

II. Program zasadnutia

 1. Termíny odborných akcií 2020 :
 • 16.-18.9 – Martinské dni imunológie – prebehnú zatiaľ v plánovanom termíne, odborný program je k dispozícii na webe SSAKI (Petrisková)
 • 7.-10.10 – Kongres ČSAKI a SSAKI, ČIS a SIS – Praha – plánuje sa v pôvodnom termíne – aktuálne prebieha online hlasovanie o tom, či sa kongres uskutoční ako „fyzicky prezenčný“ v klasickej podobe, alebo podobne ako kongres EAACI bude prebiehať online.
 • 13.11. – Jesenný workshop – Martin
 • 27.11 – Medifórum – Jasná
 • 4.12. – Zasadnutie Výboru SSAKI
 • Voľby do Výboru SSAKI

2. Voľby do Výboru SSAKI prebehnú korešpondenčne, termín odoslania volebných lístkov je stanovený na 21.9.2020. Náležitosti v súvislosti s voľbami dohodne Pružinec na SLS na základe kandidátnej listiny schválenej Výborom SSAKI.

Kandidátna listina :

Peter Čižnár
Ivan Hlinka
Luděk Hochmuth
Martin Hrubiško
Miloš Jeseňák
Klára Kossárová
Radovan Košturiak
Eva Lapšanská,
Ján Mikler
Jela Petrisková
Peter Pružinec
Mária Schvalbová,
Alena Smiešková

Žaneta Dzurillová
Svetlana Hadvabová
Štefan Raffáč
Zuzana Rennerová

Výbor SSAKI schválil návrh na zloženie volebnej komisie, do ktorej boli navrhnutí :
Vladimír Pohanka (osloví Pružinec )
Júlia Michaličková – súhlasí
Mária Mistríková (za SLS, osloví Pružinec)

 • 3. Rôzne
 • Petrisková tlmočila požiadavku na vznik laboratórnej sekcie pri výbore SSAKI, uskutoční sa v priebehu októbra až novembra pod kuratelou Prof. Jeseňáka
 • V súvislosti s indikovaním vyšetrenia špecifických IgG na potravinové alergény Jeseňák napíše odborné vyjadrenie, ktoré bude zaslané všetkým trom zdravotným poisťovniam, uverejnené na webovej stránke SSAKI a v časopise Klinická imunológia a alergológia
 • Hochmuth informoval o problematike tvorby ŠDTP – Alergia na jed blanokrídleho hmyzu
 • Jeseňák informoval o vzniku projektu kurzov VITALKA (venom IT ALK akadémia) pre imunoalergológov celého Slovenska
 • Jeseňák sa obrátil na výbor SSAKI so žiadosťou o záštitu nad knižnou publikáciou – Broncho-alveolárna laváž – manuál pre prax, vybor žiadosť schválil.
 • Výbor SSAKI bude iniciovať cez MZ SR zmenu kategorizácie lieku Berinert aj pre detský vek (Jeseňák)
 • Výbor SSAKI odsúhlasil, aby vyhotovenie a doručenie „Ďakovných listov“ pre jubilantov prebrala pod svoju kuratelu SLS (Schvalbová).

Zapísala M. Schvalbová