Zo zápisnice z 29.5.2020

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 29.5.2020, Liptovský Hrádok
Prítomní: Dzurillová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Čižnár, Jeseňák – skúšajúci na štátnych záverečných skúškach LF

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Hrubiško, Pružinec)
II. Program zasadnutia

 1. Voľby do Výboru SSAKI

Výbor SSAKI rozhodol v súlade so stanovami SLS a novým volebným poriadkom, o ktorom informoval M. Hrubiško, že voľby prebehnú korešpondenčne a jednokolovo.

V súvislosti s pandémiou Covid-19 je predpokladaný termín volieb september 2020.

Zloženie volebnej komisie bude oznámené na stránke SSAKI po odsúhlasení Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

2. Termíny odborných akcií 2020 :

 • Kongres EAACI ktorý sa mal uskutočniť v Londýne sa uskutoční vzhľadom k prebiehajúcej pandémii Covid-19 v digitálnej podobe s programom viac-menej totožným s plánovaným. EAACI vyzýva všetkých svojich členov aj nečlenov aby sa kongresu zúčastnili – registrácia online je jednoduchá a registračný poplatok je výrazne nižší ako v prípade prezenčnej podoby.
 • Letná škola imunológie 13.-15.8. – Malatíny
 • Burza imunodeficiencií – 4.-5.9. – Dolný Kubín
 • ERS- 5.-8.9. – Viedeň
 • Martinské dni imunológie -16.-18.9. – Martin
 • Imunodeficity – 24.-25.9. – Košice
 • Kongres ČSAKI a SSAKI 7.-10.10. – Praha
  Podľa českých organizátorov sa kongres na 99% uskutoční, avšak ak by sa z epidemiologických dôvodov nekonal, výbor ČSAKI navrhuje výboru SSAKI uvážiť posunutie termínu konania kongresu SSAKI a ČSAKI o jeden rok (informoval Hrubiško na žiadosť predsedu ČSAKI P. Panznera).
  Výbor SSAKI túto možnosť nepovažuje za realizovateľnú vzhľadom na zakontrahovaný termín konania kongresu v dňoch 20.-23.10.2021 v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.
  Výbory ČSAKI a SSAKI vyzývajú svojich členov prihlásiť sa k účasti na pražský kongres – v prípade (vysoko nepravdepodobnom) sa organizátor (Solen) zaväzuje zaplatené poplatky vrátiť.
 • ASLSR -13.-14.10. – Martin
 • Medifórum -27.-28.11. – Jasná
  Výbor SSAKI navrhuje, že vzhľadom na kumuláciu odborných podujatí by bolo vhodné spojiť AIT fórum (Stallergenes) s Medifórom.
  Termín budúcoročných MDI je 14.-16.4.2021(Petrisková)

3. Rôzne
MZSR žiada všetkých hlavných odborníkov o vypracovanie manažmentu pacienta v čase pandémie Covid-19.

Výbor SSAKI poveril predsedu výboru (M.Hrubiško) vypracovať metodické usmernenie pre odbor klinická imunológia a alergológia: „Ako liečiť v čase Covidu?“

Výbor SSAKI a poradný zbor hlavného odborníka pre KIA žiada, aby v materiáli doplňujúcom Katalóg zdravotných výkonov o vyšetrovanie protilátok proti SARS-CoV-2 v triede IgA, IgM a IgG rôznymi spôsobmi detekcie bola medzi odbornosťami spôsobilými na vykonávanie zdravotného výkonu vyjadrenými profesijným titulom zaradená odbornosť imunoalergológ v konečnom znení: Výkon vykonáva lekár mikrobiológ, imunoalergológ, laboratórny diagnostik v špecializačných odboroch alebo s certifikovanou pracovnou činnosťou v špecializačných odboroch: laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii, zdravotnícky laborant v špecializačných odboroch: laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii a zdravotnícky laborant s certifikovanou pracovnou činnosťou v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia. Interpretáciu výsledkov vykonáva lekár klinický imunológ-alergológ a mikrobiológ.
Doplnenie žiadame z dôvodu indikácie vyšetrenia a následnej interpretácie a liečby ochorenia, ktoré postihuje imunitný systém. Konečná a klinicky správna interpretácia výsledkov testov na COVID-19 je možná iba v spojitosti s anamnézou a klinickým stavom pacienta.

zapísala: M. Schvalbová
kontroloval, schválil: M. Hrubiško