Zo zápisnice z 10.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a 

Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR

10.12.2021, Jasenská dolina

Prítomní: Čižnár, Hadvabová, Hochmuth,Hrubiško Jeseňák, Košturiak, Kossárová, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová

Ospravedlnení: Hlinka, Smiešková

1. Hodnotenie Zjazdu SSAKI a ČSAKI-20-23.10.2021 – Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry

Zjazd je  hodnotený po odbornej, organizačnej  aj spoločenskej stránke vysoko kladne

Pružinec zhodnotil finančné zabezpečenie kongresu.

Handouty z prednášok z postgraduálneho kurzu v rámci Zjazdu budú uverejnené v časopise Klinická imunológia a alergológia

2. Výbor SSAKI sa dohodol, že všetky odborné podujatia bude organizovať v roku 2022 SSAKI občianske združenie.

3. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP) – aktuálny stav:

Prístup k ŠDTP je na stránke www.standardnepostupy.sk

ŠDTP – Venom imunoterapia je schválený – bude uverejnený v časopise KIA

ŠDTP – Rtg kontrastné látky – pripravil Martin Hrubiško – Mikler a Kossárová doplnia pediatrickú časť, do konca januára sfinalizuje Hrubiško

ŠDTP – asthma bronchiale v detstve – Lapšanská finalizuje  do konca januára 2022

ŠDTP – Anafylaxia – Mikler finalizuje do konca januára 2022

4. Rôzne

 • SLS poskytne  grant na update Vademecum očkovania (informoval Jeseňák)
 • Očkovanie v lekárňach – očkovanie zdravých dospelých proti chrípke, pripravujú sa  legislatívne zmeny
 • vysoká sledovanosť našej facebookovej stránky
 • Výbor schválil úhradu za správu webovej stránky fy Medimpro
 • Projekt vzdelávania sestier realizuje S. Hadvabová, prebehli 2 kolá, projekt sa stretol s vysokým záujmom a bude pokračovať aj v budúcom roku
 • Jeseňák vypracuje stanovisko k vyšetrovaniu protilátok proti SARS-Cov-2-
 • SSAKI bola oslovená vládou SR k realizácii antihoaxových videí – projekt sa realizuje
 • kategorizačná komisia predbežne schválila žiadosť o zmenu preskribčného  obmedzenia pre Dupilumab indikovaného pri atopickej dermatitide pre odbornosť 040 (informoval Pružinec). Konečné rozhodnutie bude po súhlase výboru Dermatologickej odbornej spoločnosti.
 • Výbor SSAKI podporí zmenu počtu akútnych exacerbácií pri indikácií  mepolizumabu v liečbe ťažkej eozinofilnej astmy zo štyroch na dve exacerbácie (vypracuje Jeseňák)
 • Výbor SSAKI sa dištancuje od mediálnych vyjadrení neimunológov k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19
 • Farmaceutická firma ALK podala hromadnú  žiadosť na plnú úhradu alergénovej imunoterapie jedmi hmyzu, čo Výbor SSAKI odporúča schváliť, pretože ide o jedinú  preventívnu  liečbu život ohrozujúcich stavov po bodnutí blanokrídlym hmyzom
 • Výbor bude žiadať na ministerstve zdravotníctva SR uznávanie kódu na iniciáciu imunoterapie 67a (600 bodov) – iniciácia AIT

Odborné akcie pre rok 2022

 • 18.-19.3. . 10. Burza imunodeficiencií – Belá, Resort Hanuliak
 • 7.-9.4. – zasadnutie výboru SSAKI – Liptovský  Hrádok
 • 27.4. – PID day – v riešení ev. zmena termínu
 • 27.-29.4. – Martinské dni imunológie (organizátor SSAKI o.z. )
 • 13.-14.5. – Stretnutie lekárov – Litomyšl
 • 20.-21.5 – odborný seminár – Rožnov nad Radhoštem
 • 27.-28.5. – Alergia (Bratislava)
 • 1.-3.7. – EAACI kongres Praha
 • 12.8. – zasadnutie výboru SSAKI – Malatíny
 • 12.-13.8. – Letná škola imunológie (Malatíny)
 • 4.-7.9. – ERS (Barcelona)
 • 5.-8.10. – Kongres ČSAKI a SSAKI (Praha)
 • 12.-14.10. – ESID (Göteborg, SWE)
 • 23.-26.11. – MESSIA meeting (Praha)
 • 4.-5.11. – Medifórum – hotel Chopok
 • 8.-9.12. – zasadnutie výboru (Jasenská dolina)

– r. 2021 absolvovali atestácie v odbore KIA – traja lekári

– 27.4. a 30.11.2022 -termíny atestácií na JLF UK v Martine

– celkovo je v odbore zaradených 38 lekárov

-výbor SSAKI vybral ocenených jubilantov ,vybaví Schvalbová na SLS

Zapísala M. Schvalbová