Zo zápisnice z 20.1.2017

Zápisnica zo zasadnutia  výboru a poradného zboru SSAKI 20.1.2017 Dolný Smokovec

Prítomní: Pružinec, Hrubiško, Petrisková, Košturiak, Kossárová, Mikler, Hochmuth, Schvalbová, Dzurillová, Smiešková, Jeseňák, Hlinka, Lapšanská

Ospravedlnení: Čižnár

Organizácia XXXIV. kongresu SSAKI, ČSAKI, SIMS, ČIS 18-21.10.2017, Grandhotel Bellevue, Starý Smokovec :

Prvá informácia sa distribuovala na kongrese v Plzni, vtedy s nejasnou účasťou SIMS,  Hrubiško ale výbor informoval o potvrdení účasti zo strany SIMS, kongresu sa teda zúčastnia okrem zástupcov SSAKI / ČSAKI aj SIMS a ČIS, ubytovanie  poskytneme  zdarma pre predsedov – prof. Říhovej a  prof. Novákovi.

Predstavitelia výboru SIMS a ČIS nebudú platiť kongresový poplatok, takisto nebudú platiť tento poplatok prednášatelia (týka sa iba prvých autorov akceptovaných prednášok).

Zahraniční hostia: pozýva Jeseňák (prof. Farkas, + Taliansko), Pružinec (Gavlik), Kossárová (Maďarsko).

Spoločenský program

Predvečer kongresu (stretnutie výborov): môže  organizovať (ponúknuť) SD CZ

19.10. Spoločný večer výborov: Koliba Stará Lesná (vybavuje Hlinka), prípadných sponzorov hľadajú Hrubiško, Pružinec.

I. spoločenský večer-hotel Bellevue, II.spoločenský večer- Grand hotel Smokovec;

Kultúrny program: Úvod harmonikár Červienka, hudobná skupina z Prešova – pozýva Smiešková,

 v závere úvodného dňa Fragile (zabezpečuje Pružinec)

 Program kongresu:

Prezident Hrubiško: oznámi SIMS a ČIS, že dávame  priestor na prednášky 2×1,5 (2,5? – bude predmetom rokovania so SIMS a ČIS) hodiny;

Košturiak: doplniť informácie na web stránke

Ceny registračných poplatkov: do 31. augusta 50 EUR, od 1.septembra 60 EUR, na mieste 70 Eur, nečlenovia SSAKI a ČSAKI podľa dátumov 60, 70, 80 EUR, lekári do 35 rokov a dôchodcovia 25 EUR,

sestry (SZP) zdarma, naplánovať a zahlásiť hlavnej sestre komory, aby sa akceptovali pre nich kredity (Petrisková pošle kontakt prezidentovi, ktorý bude kontaktovať vedúcu komory sestier)

Predsedníctva – návrhy tém a predsedov:

Astma: Schvalbová, Hochmuth, Čáp, Pohunek

Laboratórne metódy: Lochman, Tibenská, Blažičková, Král

Liekové alergie: Smiešková, Hlinka, Novotná

Akútne alergické stavy: Mikler, Petru, Kocan, Kučera

Reprodukčná imunológia: Dzurillová, Ulčová, Malíčková, Novotná

PID: Šedivá, Čiznár, Jeseňák, Litzman

SID (+AI ochorenia): Kossárová, Bystroň, Stříž

Urtikária a angioedém z rôznych pohľadov: Hrubiško, Jeseňák, Hakl

Imunológia v dermatológii: Hochmuth, Pružinec, Kozub

Imunológia interdisciplinárny odbor: Košturiak, Hrubiško, Krčmová

Potravinová alergia: Fuchs, Rennerová, Petrisková

Mikróby a imunita: Pružinec, Tlaskalová, Jarčuška

Gastro-hepatológia: Oltmann, Kossárová, Kučera?

Preventívna alergológia: Lapšanská, Panzner, Seberová (ev. úvodnú prednášku vyzvať prof. Špičáka – Hrubiško)

Ekoimunológia: Hochmuth, Rybníček, Jilek,

Sekcie – trvanie 1.5 hod.

 Ukončenie  odosielania prednášok do 30.6.2017

Predbežný odborný  program pripraví Petrisková – predloží  na ďalšom plánovanom výbore (10.8.  Malatíny – schválenie definitívneho odborného programu).

Zasadnutie výboru pred konaním zjazdu – Penzión Ferrata, Martin 21. – 23. 9. (vybavuje Mikler) – schválenie konečného programu (odborná časť, sprievodné akcie,…)

Programový výbor si vyhradzuje právo na výber prednášok a posterov.

Zvážiť organizovanie posterovej sekcie (krátke prednesy asi 5-6 minút) – rozhode sa aj podľa počtu a zaujímavosti prihlásených (z prednášok preradených) posterov.

Plenárne zasadnutie:

15.00 hod otvorenie – prezident kiongresu

Film o Tatrách (4-5min. (vybavujú Lapšanská, Hlinka)

Zdravice, vyznamenania… (Predsedovia)

Plenárne prednášky (á 20 min.): Hrubiško, Pružinec, Bartůňková, Novák, Říhová, Petrů.

Kultúrny program (Pružinec, Smiešková)

Raut

Postgraduál 21.10.2017

Praktická imuno-alergológia – klinická diagnostika: oslovia prednášajúcich: Pružinec, Hrubiško

(návrh: vyrobiť edukačné postre – vyrobí Pružinec vo veľkom a v malom prevedení)

Témy: epikutánne testy (Cajchanová, Pružinec), lieková alergia (Hlinka, Smiešková), spirometria (Matula, Hochmuth) Potraviny (Čižnár,) – ekonomické aspekty našej práce – Dzurillová – ako správne bodovať? Čo nám uniká?

II.Ostatné:

  1. Výbor SSAKI berie na vedomie vznik občianskeho združenia SAKI, s ktorým je pripravený spolupracovať na organizácii vzdelávacích podujatí v odbore. Výbor SSAKI chce zastrešovať obsahovú a odbornú stránku spoločných akcií.

  2. Výbor SSAKI deleguje organizačné zabezpečenie MDI na SAKI o.z. – prednášky ohlásiť najneskôr do 15.3. Petriskovej

  3. Vyznamenania – jubilea: (Schvalbová) – nezverejnené

  4. – 6. nezverejňujeme na webe (zápisnica dostupná na SLS) 

  5. Program letnej školy imunológie – návrhy tém

  • Očkovanie a paradigmy nežiaducich účinkov ….autizmus  (Jeseňák)

  • Ekológia  a imunita (Hochmuth)

III. Kalendár podujatí:

 10.2 .-11.2  Poruchy imunity – Trenčín (Imuna)

 10.3.-11.3  Alergosummit –  Viglaš (Mylan)

 15.3.      Panel expertov (Phadia)

 24.3.-25.3.  Burza  PID  Banská Štiavnica / Ghurové dni

 5-7.4.    MDI

 3.5.  PID Bratislava

 4-6.5   Bardejov II. pneumol.kongres

 12.5-13.5.   Litomyšl

 26.5 – 27.5.  Alergia 2017 Bratislava

 17.6.-21.6. EAACI Helsinky

 11.8.-13.8.  Letná škola imunológie august

 9-13.9.  ERS – Milano

 21.-23.9. zasadnutie výboru SSAKI – Martin

 27-28.9. PID Košice

 26-28. okt. PAAM

 11.-14.4. 2018 MDI

zapísala MUDr. Klára Kossárová