Zo zápisnice z 24.4.2014

Prítomní:  Pružinec, Vrlík, Petrisková, Kossárová, Hrubiško, Hochmuth, Košturiak, Lapšanská, Schvalbová, Dzurillová, Barlová

Hosť:  Michaličková

Ospravedlnení: Čižnár, Kováčová

Program:

 1. Odsúhlasenie stanoviska odbornej skupiny o „Súčasnej situácii v oblasti povinného očkovania“, podpísané predsedom výboru SSAKI-materiál  pre MZSR  pre katedru epidemiológie SZU- Doc.Krištúfkovej

 2. Ďakovný list od prof. Špičáka predsedovi SSAKI

 3. Posúdenie zoznamu alergénov zaslaných z UZIŠ – u  od  Mgr. Timei Brziakovej. Vyjadrenie poradného zboru a Výboru: “Poskytnutý Zoznam alergénov považujeme za neodborný, nezodpovedá súčasnému deleniu alergénov-antigénov. Žiadame  Vaše vyjadrenie ,na aké účely má uvedený zoznam slúžiť. Následne poskytneme súčasne platný, vedecky podložený  a v praxi používaný zoznam alergénov.

 4. Ďalšia schôdza výboru a poradného zboru SSAKI je 19. – 21. júna (Valčianska dolina,hotel Impozant )

 5. Poďakovanie organizátorom za úspešné usporiadanie MDI 2014.  Výbor potvrdzuje právo  odborného predsedníctva sekcie na odborné usmernenie  prednášajúcich.

 6. Odborný časopis “ Klinická imunológia a alergológia (registrovaný Excerpta Medica), kde bol odborným  recenzentom doposiaľ  prof. Ferenčík ( túto funkciu už 3 roky nevykonáva), je návrh na rozšírenie  okruhu  recenzentov.  Navrhnutí boli a menovanie prijali  Hrubiško, Košturiak, Hochmuth – títo súčasne budú môcť určiť – požiadať iných kolegov o recenziu.

 7. Dr. Michaličková, krajská odborníčka pre  Trenčín, navrhovala na zverejnenie v časopise Klinická imunológia článok o asplénii, vypracovaný  Dr. Virčíkom, rovnako navrhovala Dr.  Kossárová, krajská odborníčka pre Bratislavu, zverejniť sériu  článkov o alergii na nesteroidné protizápalové lieky od autoriek, ktoré túto problematiku odprezentovali na bratislavskom seminári – návrhy sa prijali.

 8. Program navrhovaný na podujatie Alergia 2014:  Košturiak: Anafylaxia up to date; Kossárová: Bakteriofágy v období antibiotickej rezistencie; Hrubiško: Probiotiká fungujú? ; Michaličková: Kazuistika;  Dzurillová Žaneta: Súčasné možnosti diagnostiky neplodného páru na Slovensku. Lapšanská: Alergia známa-neznáma.

 9. Plánovaný termín kongresu  SSAKI- ČSAKI -Žilina  21-24. október 2015

 10. MDI  25-27.3.2015 Martin

 11. Návrhy na metodické usmernenia  v odbore postúpi hlavný odborník na MzSR v tematických  oblastiach

 1. Protialergická príprava pacienta na kontratsné vyšetrenia (Čižnár, Mikler, Hrubiško, Kossárová)

 2. Aktuálne zásady stravovania detí do 1 roku života a diéta pri alergii na BKM (Čižnár, Kossárová, Lapšanská, Abaffyová)

 3. Food  testy (používané v poslednej dobe čoraz častejšie, neodborníkmi z imunológie, na priamu úhradu pacientom aj hradené určitým centrám a jednotlivcom poisťovňou!, bez záverov – interpretácie – ponechané na nás – odborníkov = vyhodnotiť testy, ktoré sme nerobili a ktoré nemajú validitu)  – protilátky proti potravinovým antigénom v triede IgG a IgA . Naše stanovisko: Tieto vyšetrenia nespĺňajú požiadavky EBM, nie sú odporúčané ani európskymi či  inými svetovými odbornými spoločnosťami (EAACI, AAACI, ESPGHAN…), (pripravia: Hrubiško, Kossárová, …)

 1. Vyjadrenie právnikov o otázkach povinného očkovania : Vakcinácia  v súčasnosti  obmedzuje právo na súkromie/slobodné rozhodovanie, avšak obmedzenie tohto práva môže nastať len v prípade verejného záujmu. Účelom povinného očkovania je prevencia šírenia prenosných chorôb, a teda ochrana práv iných – práva na zdravie , či dokonca aj práva na život, ale očkovanie zahŕňa aj určité zdravotné riziká pre očkované osoby. (Citát z index. právnického časopisu). Takéto obmedzenie osobných práv však musí byť v legislatíve zakotvené normou zodpovedajúceho významu  – zákonom. Aktuálne sa očkovaniu venuje “iba” vyhláška MZ SR.

 1. Poradný zbor a Výbor SSAKI schvaľuje vytvorenie centra  reprodukčnej imunológie pre spoločnosť Imunoalergológia Dzurilla s.r.o v Nitre. Objednávanie párov na vyšetrenie je na recepcii spoločnosti denne od 13,30 do 15,00 hod na tel.037 7930260

 1. Trenčiansky kraj – chýbajú traja imunológovia, Bratislava – chýba  imunológ na miesto  Dr.Kováčovej. Nastúpená Dr. Bergendiová (ktorá dostala celý kmeň pacientov od VŠZP po Dr.Kováčovej), pracuje za ročné predplatné od pacienta, čo je pre väčšinu poistencov finančne neúnosné (informácia krajskej odborníčky). V tejto súvislosti vyjadruje Výbor znepokojenie nad nárastom používania tzv. alternatívnych metodík v špecializovaných ambulanciách (homeopatia, biorezonancia..). Túto problematiku budeme pozorne sledovať a bude nutné zopakovať niektoré prednášky (Pružinec – homeopatia, Alergia 2014 a i.).

 1. Výbor zvážil ponuku prepojenia na stránku www. Imunologia. sk . Vzhľadom na aktuálnu navštevovanosť stránky SSAKI, považujeme súčasný stav za vyhovujúci a prepojenie za málo prínosné z pohľadu súčasného odborného obsahu uvedeného webu.

 1. Hrubiško pošle elektronickú verziu cestovného príkazu pre členov výboru SSAKI

 1. Dzurillová pošle  formulár potrebný pre zamestnanca pri používaní firemného vozidla.

 1. Kongresový grant poskytnutý  lekárom cez SLS  zaväzuje  účastníka podať  správu z kongresu niektorým z uvedených spôsobov:

– článok  do časopisu Klinická imunológia alebo na web stránku SSAKI

– prednáška  na  kongrese, MDI alebo  na krajských seminároch

– informáciu podať osobne na výbore  SSAKI

Pri nesplnení tejto podmienky nebudú náklady refundované.

Zapísala    MUDr. Klára Kossárová