Zo zápisnice z 5.2.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAKI 4-6. 2. 2016 v Žiline

Prítomní: Hrubiško, Lapšanská, Košturiak, Mikler, Hochmuth, Čižnár, Dzurillová, Barlová, Kováčová, Schvalbová, Petrisková, Pružinec, Kossárová, Vrlík (ospravedlnený za meškanie)

Program :

Na úvod zasadnutia si všetci prítomní uctili pamiatku zosnulého prof. MUDr. Ivana Hruškoviča, CSc., minútou ticha.

1. Ekonomické závery kongresu SSAKI v roku 2015 v Žiline (Pružinec)

2. SLK rieši zdanenie nepeňažných príjmov, informoval Pružinec

3. Odpoveď na náš list 26.1.2016 od Ministerstva školstva: Dr. Kossárovej a Dr. Miklerovi o spolupráci pri výučbe laického personálu v školských a predškolských zariadeniach o použití adrenalínového autoinjektora (Epipen, Jext,). Kontaktovať Dr .Tomkovú

Poznámky: prístupné je mono aj dvojbalenie (Epipen), na ktoré sa nedopláca, je potrebné dodržať preskripčné podmienky a medzinárodné odporúčania postupu pri anafylaxii (anamnéza predchádzajúcich reakcií, hmotnosť…).

4. Doškolovanie – pregraduál / postgraduál (Pružinec, Hrubiško)

Problém č. 1: akreditácia pracovísk a vedúceho katedry. Navrhovaný je Doc. Čižnár (docentom menovaný na lekárskej fakulte), ktorý preto dostal na katedre KIA pracovný úväzok 0,1.

Atestácie sú zatiaľ pozastavené.

č. 2: Zmluvy pre akreditované pracoviská z odboru KIA budú odoslané z rektorátu.

č. 3: Návrh Doc. Čižnára: stanoviť pre konzultácie pred atestáciou navyše aj tútorov (školiteľov), ktorí budú viesť atestantov v predatestačnej príprave.

č. 4: Nový problém pre- a postgraduálneho vzdelávania v Bratislave: jedno pracovisko (OÚSA) si žiada platby za študentov na klinike, (hodinovú sadzbu 9 Eur na študenta). Riešiť urgentne!

5. MDI: 13-15. apríl 2016 prednášky hlásené – Doc.Hrubiško: Sekundárne imunodeficiencie, Buc, Petru, Čižnár, Schvalbová

– Prehodnotenie zmluvy o organizácii akcie so SLS (Petrisková)

– Schválenie rozpočtu kongresu celým výborom: jednohlasne schvaľujeme rozpočet

6. V septembri 2015 podpísal Prof.Krištúfek Memorandum za SACCME bez vedomia ostatných členov správnej rady a ich súhlasu / SZU, Asociácia lekárskych fakúlt, ASL SR/. Týmto svojvoľným krokom de facto zanikol kolektívny orgán, ktorý bol akceptovaný aj na medzinárodnom fóre. SLK a SLS vytvorili spoločnú akreditačnú radu, ktorá bude zodpovedná za prideľovanie kreditov. SLK sa stáva v rámci akreditačnej rady jediným subjektom, ktorý bude rozhodovať o prideľovaní, evidovaní a uznávaní kreditov.

Nové sústavné vzdelávanie určuje: akcie musia byť na internete, odporúčame zapísať aj MDI

7. Založenie neziskovej organizácie pre granty na sústavné vzdelávanie (s právnymi úkonmi pomôže Advokátska firma Železný)

– Schvalbová informovala o možnostiach občianskeho združenia v tejto problematike;

– Navrhnutý názov: Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SSAKI, o.z.

– Odhlasované – všetci prítomní: 13 HLASOV PRE

– Sídlo: SZU, Katedra KIA LF-SZU, Bratislava, Limbová 6

– Ciele: Podpora vzdelávania v odbore KIA, kúpa-predaj???

– Orgány: Valné zhromaždenie, predseda, správna rada, kontrolný výbor

– Oprávnenie: pozri na nete podľa Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, o.z.

– Založiť účet a poštovú schránku, ohlásiť na rektoráte SZU (Pružinec)

8. Podklady zo životopisu Prof. Hruškoviča od Hanky Kayserovej získa Kossárová, fotku – Erika Barlová, nekrológ napíšu Doc. Hrubiško, Pružinec

9. 30 ks časopisu KIA poslať Hochmuthovi do centier peľovej služby (Pružinec)

10. Ocenenia: na MDI- zlatá mediala SLS, srieborná medaila SLS, čestné čl. bronzová medaila – mená nezverejňujeme

11. Akcie: – Dr. Kužmová 20. mája organizuje slávnostnú oslavu 20 rokov pracoviska Analyticko – – -diagnostické laboratórium a ambulancie AdLa s.r.o. Prešov

– 27. apríla v stredu 9-16hod. PID – prednášajúci hostia: Šedivá, 2x Praha, 1x Maďarsko,

12. Informácie a možnostiach ďalšieho kongresu informovali

Schvalbová – v Prešove nie je dostatok ubytovacích kapacít, prednáškové miestnosti by boli vhodné; Lapšanská – Vysoké Tatry, Aqua City – tiež chýbajú ubytovacie kapacity a nie je k dispozícii dostatočne veľká prednášková sála s paralelnými sálami

13. Na list prezidenta Doc. Panznera, ako nominovať slovenských odborníkov do predsedníctiev a organizačných výborov na kongres do Plzne, odporúčame vyzvať jednotlivých našich odborníkov priamo organizačným výborom, t.j. vybranými predsedami sekcií zo strany českých kolegov

14. Vrlík informoval o žiadosti Imuna Pharm a.s. o stanovisko k zrovnoprávneniu podmienok predpisovania lieku Immodin

Výbor zastáva názor, aby lieky zaradené do tej istej liekovej skupiny, mali obdobné indikačné a preskripčné obmedzenia (samozrejme za podmienky podržania SPC).

15. Návrh: Dr .Kováčová navrhuje používanie kódu 60e: observácia pacienta na expektačnom lôžku minim. 1 hod. max. 4 hodiny/600 bodov. S návrhom výbor súhlasil , odovzdá ho hlavný odborník na poisťovňach a na MZSR.

„…medicínske situácie riešené v ambulancii KIA vyžadujúce si minimálne hodinovú diagnostiku / liečbu / expektáciu:

– Anafylaktická reakcia

– Astmatický záchvat

– Závažná akútna alergická reakcia

– Podávanie intravenóznych imunoglobulínov a subkutánnych imunoglobulínov

– Klustrová alergénová imunoterapia (napr. včela, osa)

– Testovanie liekovej alergie

– Expozičné testy systémovou expozíciou potravín podľa štandardného protokolu potravinovej alergie

Upozorňujeme, že prípadné ďalšie in vivo diagnostické testy sa vykazujú zvlášť (prick testy, intrakutánne testy, epikutánne testy…)

Odôvodnenie: tieto ambulantne vykonané vyšetrenia lekárovi a sestre reálne zaberú niekoľko hodín práce, ale významne šetria náklady na hospitalizáciu (alternatívnym riešením daných prípadov je totiž iba prijatie pacienta na lôžkové oddelenie).

16. Voľby do výboru SSAKI marec- apríl 2016

Na vlastnú žiadosť sa o členstvo v budúcom výbore nebudú uchádzať Dr. Kováčová a Dr. Barlová

Navrhujeme 3 nových kandidátov na volebnú listinu: Smiešková, Hlinka, Jeseňák.

Odhlasované zo 14 zúčastnených 13 pre a 1 sa zdržal

17. Informoval Vrlík: poslali sme logo SSAKI do Budapešti prezidentovi MAKIT, pre potreby kongresu Alp – Adria- Stredná Europa, o 4 roky putovný kongres by mal byť na Slovensku.

18. Poisťovne: Riešenie chýbajúcich diagnostík pre prick testy sľúbil z ALK Ing. Oravec, vybaví toleranciu poisťovní o preklenutí výpadu diagnostík z trhu a úhradu poisťovňou.

Pružinec, Kossárová, Hochmuth, Hrubiško: Chronická urtikária – individuálne je nutná kontinuálna liečba (Hlôška- MZSR) – žiadosť na všetky poisťovne.

19. Dzurillová informovala o zasadaní prípravnej pracovnej skupiny, ktorá zasadala v Prahe pre vypracovanie guidelinov pre reprodukčnú imunológiu: diagnostika, terapia. Požiadala o schválenie materiálov, ktoré budú po kompletizácii poslané členom výboru mailom. Až po ich schválení výborom bude možné oficiálne začať rokovať so zdravotnými poisťovňami.

Doc. Hrubiško informoval o netradičnom postupe pracoviska v BA („Centrum reprodukčnej imunologie“) a podávaní parenterálnych liekov nie podľa SPC- výbor berie na vedomie, zodpovedný je podávajúci lekár

20. Výbor schváli preplatenie faktúry spoločnosti MEDIMPRO s.r.o. za administráciu webovej stránky a zabezpečenie kongresovej stránky

21. Kalendár odborných akcií:

18-19.3 . Ghúrove dni

13-15.4. MDI

27.4. PID Bratislava, Hotel Austria

29.4. Vysoké Tatry zasadnutie výboru

4-6.5. Bardejovské dni – Hotel Alexander

13-14.5. Litomyšl

20.5. Dr.Kužmová stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia pracoviska AdLa s.r.o. Prešov

27-28.5. Alergia 2016

3-4.6. Burza imunodeficiencií (Baxter) – Vigľaš

11-15.6. EAACI Viedeň

12-14.8. Letná škola imunológie

12-15.10. ČSAKI-SSAKI kongres Plzeň

Zapísala Dr.Kossárová