Zo zápisnice z 9.8.2019

Prítomní: Čižnár, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Dzurillová, Hlinka, Kossárová

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Hrubiško, Pružinec).

II. XXXVI.zjazd SSAKI a ČSAKI 2.-5.10.2019-Vysoké Tatry

Petrisková vytvorila časový plán odborného programu zjazdu

Členovia výboru doplnili a finálne skompletizovali definitívny odborný program, ktorý bude uverejnený na webovej stránke našej odbornej spoločnosti (Košturiak)
Predsedajúci jednotlivých sekcií informujú prednášajúcich o čase sympózií, rovnako tak ako aj o prijatí posterov

Postery budú prezentované v elektronickej podobe (Pružinec, Tajpan).

Hlinka zabezpečí film o Tatrách

Zapísala Schvalbová
Skontroloval a schválil Hrubiško