Zo zápisnice z 7.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 7.12.2018 – Jasenská dolina

Prítomní:
Čižnár, Dzurillová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková, hostia: Kováčová, Barlová, Dzurila
Ospravedlnení: Jeseňák

1. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Hrubiško)

2. Hrubiško informoval o úspešnom jednaní s exekutívou EAACI ohľadom možnosti dvojitého členstva pre všetkých členov SSAKI, o.z. SLS – každý člen SSAKI môže byť za zvýhodnených podmienok aj členom EAACI (Európska akadémia alergológie a klinickej imunológie) – znížené členské a navyše časopisy Allergy a Pediatric allergy and immunology v elektronickej podobe

3. Hrubiško informoval výbor o Vyhláške MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, o počte kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – v prílohe zápisnice

4. Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME) sa obrátila s prosbou na našu odbornú spoločnosť o vybratie členov, ktorí by boli primerane kvalifikovaní a prejavili záujem o vykonanie (honorovanej) funkcie posudzovateľa odbornej úrovne jednotlivých vzdelávacích aktivít CME. Ide o všetky formy odborných vzdelávacích podujatí (vrátane e-learningových materiálov a AD testov), ktoré organizátor požiadal zaradiť do elektronického kreditného systému SLK – Kalendára vzdelávacích podujatí CME, prípadne v rámci Únie európskych medicínskych špecialistov (UEMS). Výbor SSAKI odporúča kolegov Čižnár a Hrubiško, pričom Hrubiško zistí presnejšie kritéria požadovanej aktivity.

5. Hrubiško informoval ohľadne aktuálnej situácie ŠDTP.
– Za našu spoločnosť sú nateraz odovzdané na MZ SR nasledovné ŠDTP: Alergia na bielkovinu kravského mlieka (Čižnár, Jeseňák, Kossárová); Sekundárne imunodeficiencie (Schvalbová, Hrubiško, Pružinec); Asthma bronchiale (v spoluautorstve so zástupcami OPS Pneumoftizeológia za OPSKIA Hrubiško)
– Aktuálne ministerka zdravotníctva mení štatút komisie pre schvaľovanie ŠDTP a jedná s právnikmi o legislatívnom rámci ŠDTP;
– Výbor SSAKI schválil, že v priebehu 1-2 rokov budú ŠDTP vydané v písomnej podobe buď ako samostatná brožúra ŠDTP v odbore KIA, alebo ako suplementum časopisu Klinická imunológia a alergológia;
– Členmi odbornej pracovnej skupiny (OPS) pre tvorbu ŠDTP sú všetci členovia Výboru SSAKI

6. Jeseňak a Hrubiško sa stali členmi redakčnej rady časopisu Alergie (ČR).

7. Plán vzdelávacích akcií a zasadnutí výboru SSAKI na rok 2019:
25.-26.1. Respirologické dni – Martin (Novartis, odb. garancia SSAKI + SPFS)
14.-15.2. – výbor SSAKI – Fuggerov dvor Selce
15.-16.3. – Burza imunodeficiencií – Rajecké Teplice
29.-30.3. – Ghurove dni – Tatranská Polianka
10.-12.4. – Martinské dni imunológie
24.4. – Primárne imunodeficiencie – Bratislava
26.-27.4. – Alergosummit (Mylan)
2.-4.5. – Pneumologický kongres – Bardejov
10.-11.5. – Stretnutie českých a slovenských alergológov – Litomyšl
16.-18.5. – výbor SSAKI – Liptovský Hrádok
24.-25.5. – Alergia – Bratislava
1.-5.6 – Kongres EAACI Lisabon
8.-10.8. – Letná škola imunológie-Malatíny
28.9.-2.10. – ERS Madrid
2.-5.10. – kongres SSAKI a ČSAKI-Vysoké Tatry
8.-9.11. – Asociácia súkromných alergológov (ASLSR) – Martin
29.-30.11. – Medifórum – Demänovská dolina (O.Z. SAKI a Respiro, odb. garancia SSAKI, SPFS)
5.-7.12. – výbor SSAKI

8.Výber jubilantov na rok 2019 (Schvalbová)

9. Odmeny
Výbor SSAKI schválil vyplatenie náhrad:
– MUDr. Mária Schvalbová za administratívnu činnosť v r. 2018
– Firma MEDIMPRO s.r.o. za administráciu webového serveru a priebežnú tvorbu, dopĺňanie, inováciu webovej stránky SSAKI, o.z. SLS

10. Rôzne
Smiešková informovala ohľadne možnosti laboratórnej diagnostiky Multiplex a výbor prejednal otázku nových diagnostických metód vyšetrenia špecifického IgE, najmä panelov obsahujúcich viac ako 20 alergénov (Multiplex, Alex, Isac)
– hlavný odborník pre KIA podá informáciu, vysvetlenie a súčasne žiadosť na poisťovne ohľadom hradenia (počet vyšetrení, frekvencia)

Zapísala: 7.12.2018 Schvalbová
Schválil: 11.12.2018 Hrubiško