Zo zápisnice z 15.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 15.2.2019-Banská Bystrica-Selce

Prítomní: Čižnár, Dzurillová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková
Ospravedlnení: Kossárová,

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Hrubiško).

 1. Hrubiško informuje o procese tvorby zoznamu zdravotných výkonov (ZZV MZSR), poďakoval E. Dzurillovej za jej prácu na zozname za odbor KIA a požiadal ju o priblíženie aktuálneho stavu. Dzurillová podrobne skontrolovala ZZV a informovala o výkonoch, ktoré môžeme vykonávať v našom odbore. Výbor schválil zoznam výkonov a navrhuje doplniť ZZV o výkon očkovanie v špeciálnych situáciách (Jeseňák).
 2. Výbor zaujal zamietavé stanovisko k návrhu vydavateľstva Raabe ohľadom participácie na vydaní publikácie pre všeobecných lekárov.
 3. Povolenie na používanie neregistrovaného lieku: Hrubiško informoval o stanoviskách jednotlivých poisťovní k povoleniu na používanie neregistrovaného lieku Pollinex-R-kód CV0104 s doplatkom 71 EUR.
  a. Všeobecná zdravotná poisťovňa a Poisťovňa Union udelila pre rok 2019 tzv. hromadnú výnimku – liek teda možno v indikovaných prípravkoch predpísať na lekársky predpis.
  b. Dôvera zdravotná poisťovňa zamietla schválenie skupinovej výnimky, musia sa písať individuálne žiadosti, poisťovňa preferuje podávanie elektronických žiadostí, pri ktorých garantuje vybavenie do 5 pracovných dní, v prípade písomného podania je lehota 30 dní.
  c. Doplatok pre poistencov VŠZP a Dôvera je cca 74 Eur, pre poistencov Union-u cca 50 Eur.
 4. Hrubiško informuje o schválení mimoriadneho dovozu preparátu Ragwitek (sublinguálna tebleta s obsahom extraktu z peľu ambrózie) na sezónu 2019 s doplatkom cca 50 EUR na jednomesačné balenie.
 5. Petrisková a Hrubiško informujú o konaní seminárov o alergii na jed blanokrídleho hmyzu spojené s kurzami prvej pomoci (so zameraním na anafylaxiu) v návrhom nasledovných termínov: 17.4.Bratislava; 24.4.Nitra; 14.5.Banská Bystrica;15.5 Žilina; 22.5 Prešov; 29.5.Košice.
 6. Pri príležitosti 50 výročia založenia Slovenskej lekárskej spoločnosti bude vydaná publikácia, prezidenti jednotlivých o.z. SLS boli vyzvaní vypracovať podklady týkajúce sa histórie jednotlivých odborných spoločností. Výbor schválil participáciu na jej tvorbe – Hrubiško v spolupráci s Michaličkovou a Kossárovou pripravili predbežné podklady, ktoré však treba doplniť, spresniť – vyzvaní všetci členovia výboru (kontaktovať by bolo vhodné Dr. Z. Staršiu, Dr. S. Timovú, Dr. M. Gumana…).
 7. Odborná spoločnosť zaujala negatívne stanovisko ohľadom nominácie svojho člena do výberu zástupcov SLS vo veľkej kategorizačnej komisii MZ SR.
 8. Výbor zaujal odmietavé stanovisko k odkúpeniu monotematického čísla časopisu Vnitřní lékařství na tému Klinická imunológia a alergológia, navrhne vydavateľovi distribúciu tohto čísla časopisu venovaného klinickej imunológie na XXXVI. zjazde SSAKI / ČSAKI na jeseň vo Vysokých Tatrách na jeho náklady.
 9. Hrubiško informoval o situácii v Štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP), sú schválené a podpísané ministerkou z oblasti ošetrovateľstva, z klinickej medicíny nateraz iba obmedzený počet, ŠDTP z nášho odboru boli vrátené na dopracovanie.
 10. Výbor sa venoval riešeniu situácie s nedostatkom alergológov a klinických imunológov v jednotlivých regiónoch Slovenska, je to celospoločenský problém.
 11. Výbor schválil finančný príspevok na knihu Očkovanie v špeciálnych situáciách autorov Jeseňák a kol., ktorá by sa mala krstiť na jesennom kongrese vo V. Tatrách, a to vo výške 3000 Eur.

II. XXXVI. zjazd SSAKI a ČSAKI 2.-5.10.2019 – Vysoké Tatry (hotel Bellevue, Horný Smokovec)
Výbor kreoval nosnú tému a názvy – témy jednotlivých sekcií, určil ich predsedov (za českú stranu sa priebežne po konzultácii s predstaviteľmi CSAKI ešte doplnia)
Téma: Kde sú hranice klinickej imunológie – alergológie?

 1. Alergológia v postfaktickej dobe: Hochmuth, Košturiak
 2. Asthma bronchiale: Hrubiško, Schvalbová, Pohunek
 3. Imunológia v neurológii: Smiešková
 4. Imunológia v gastroenterológii: Kossárová
 5. Alergia na jed blanokrídleho hmyzu: Hlinka, Hrubiško
 6. Imunológia infekčných ochorení: Jeseňák, Ostró
 7. Imunodeficiencie: Čižnár, Jeseňák
 8. Akútne stavy: Mikler, Petru, Kučera
 9. Imunológia v dermatológii: Pružinec
 10. Angioedém: Jeseňák
 11. Potravinová alergia v pediatrii: Čižnár
 12. Sekcia sestier a laborantov: Lapšanská
 13. Lieková alergia: Smiešková, Hlinka
 14. Reprodukčná imunológia: Dzurillová
 15. Postgraduál: Očkovanie
 16. Sympoziálne prednášky 2.10.2019: Martin Smieško (Basel), za SSAKI Hrubiško, Pružinec,
  za ČSAKI kolegov oslovíme – návrh Panzner, Stříž – osloví Hrubiško;
  Pružinec dá vytlačiť 2200 kusov prvých informácií;
  Prihlasovanie na kongres je možné iba elektronicky;
  konečný termín na aktívnu účasť 30.6.2019;
  Poplatky :
  do 31.8.2019: 50 EUR
  do 30.9 .2019: 60 EUR
  na mieste a nečlenovia: 70Eur
  sestry a laboranti: 20EUR
  študenti zdarma; vyžiadané prednášky bez poplatku

III. Rôzne
Hrubiško informoval o medzinárodnom kongrese MESIA (4. ročník kongresu stredoeurópskych imunologických a alergologických spoločností), ktorý organizuje Slovenská imunologická spoločnosť (SIMS). Kongres sa bude konať v dňoch 28.-30. 11. 2019. Hrubiško je v organizačnom výbore, má aktívnu účasť. Predbežné informácie sú k dispozícii na stránke.

zapísala Schvalbová
skontroloval a schválil Hrubiško