1. OZNAM – XXXII. kongres SSAKI a ČSAKI v Žiline

Výbor SSAKI oznamuje, že XXXII. kongres spoločností SSAKI a ČSAKI sa bude konať v Žiline v dňoch 21.-24.10.2015.

Téma kongresu: Klinická imunológia v dobe neobmedzených možností.

Prihlášky a ďalšie informácie nájdete včas na našich stránkach.Veríme, že si rezervujete tento termín a tešíme sa na stretnutie s vami.

Oznam členom SSAKI

Výbor spoločnosti oznamuje členom SSAKI, že v záujme zabezpečenia distribúcie časopisu Klinická imunológia a alergológia pre všetkých členov spoločnosti ako aj zjednodušeniu administrácie a výberu predplatného, bude v ďalšom období predplatné časopisu súčasťou členského poplatku v SLS čím dôjde k jeho navýšeniu.

Výbor týmto krokom reaguje na opakované požiadavky členskej základne na zlepšenie dostupnosti tohto časopisu.

Upozorňujeme svojich členov, aby nezabúdali uhradiť členské do SLS (viď zápisnica z júna 2014) .

UPOZORNENIE VÝBORU SSAKI

Výbor SSAKI upozorňuje členov spoločnosti, ktorým bude poskytnutý grant SLS na účasť na kongresoch, že sú povinní podať správu z kongresu niektorým z nasledovných spôsobov:

- článok do časopisu Klinická imunológia alebo na web stránku SSAKI

- prednáška  na  kongrese, Martinských dňoch imunológie alebo na krajských seminároch

- informáciu podať osobne na zasadnutí Výboru SSAKI

Toto uznesenie je súčasťou zápisnice prijatej 24.4.2014 – bod 18. Pri nesplnení tejto podmienky nebudú náklady refundované.