Zo zápisnice z 13.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAKI a poradného zboru dňa 13-14.decembra 2013

Prítomní:

Pružinec, Vrlík, Petrisková,Kossárová,Kováčová,Lapšanská,Košturiak,Hochmúth,Čižnár,Barlová,Schvalbová,Mikler, Dzurillová,Hrubiško

Program:

1./Prejednanie návrhu zmien v zákone č.578/2004 o poskytovateľov zdravotnej  starostlivosti ,zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve – zmeny a doplnenia

 • Doplnky a opravy –každý člen výboru odošle predsedovi Vrlíkovi
 • Chyby v kapitole :ďalšie vzdelávanie- neprípustné pripustiť k atestačnej skúške probanda bez praxe v odbore
 • Vzdelávať môžu –zamestnávateľ, SLK, SLSP, vzdelávacie ustanovizne
 • Skúška odbornej spôsobilosti vykonananá v EU-tzv. Europská skúška nie je platná zatiaľ v našej krajine

2./Iniciatívu vyhlásiť alergické ochorenia za civilizačné choroby,   podporíme   cez  13 EU poslancov SR .

3./ Žiadosť o účasť členov SSAKI na medzinárodných kongresoch, ktoré budú hradené cez SLSP a f. firmy ,bude potrebné hlásiť vopred výboru SSAKI  a odbornú správu z kongresu  podá účastník verejnou formou .( poznatky sprostredkuje cez odborný časopis alebo na  verejných odborných  podujatiach.)

4./ Výbor schválil preplatenie faktúry pre firmu Medimpro s.r.o. za vytvorenie a správu webovej stránky, vrátane elektronických služieb pri organizácii kongresu SSAKI a CSAKI“.

5./Členom výboru uhradí členský príspevok v EAACI  na rok 2014 Dr.Košturiak . Členovia  musia pre poslať identifikačné čísla na jeho adresu.

6./Dr.Kováčová zariadi preklad dotazníka z  ICON konsenzu o liekovej alergii , ev. tlačivo by sa dal zaradiť do ŠEFT- ových tlačív (DR.Kossárová) Výbor odsúhlasil príspevok Dr. Kováčovej  k účasti na medzinárodnom pracovnom stretnutí o liekovej alergii a hypersenzitivite v Berne 9.-12.apríla 2014

7./Doc.Hrubiško,Mikler,Kossárová  vypracujú  metodický postup pre liečbu  HAE. Podávanie Fyrazyru pri akútnej atake a postup pre pacienta ako aj pre RLZP. Metodický postup bude dostupný  aj na web stránke spoločnosti.

8./ Pružinec, Petrisková, Vrlík boli výborom menovaný ako delegácia na oslavy 70.narodenín Doc.Víta Petru  do Prahy v februári 2014.

9./Doc.Hrubiško,Dr. Kossárová vypracujú metodický pokyn pre indikáciu komponentovej diagnostiky pre poisťovne

 • Indikačné kritéria
 • Neobmedzený počet
 • Doteraz vyšetrujúce imunologické laboratória budú vyšetrovať
 • Odborná indikácia zabezpečí lepšiu a cielenú diagnostiku ako aj liečbu

10./ Rovnaké metodické pokyny sa vypracujú aj pre prietokovú cytometriu , a PCR diagnostiku

11./ Výbor poskytne priestor na kongrese MDI pre vysvetlenie stanovísk týkajúcich sa správnej indikácie laboratórnej diagnostiky pre  Dr.Gurtlera a Dr.Janotu.

12./Hlavný odborník, Dr.Dzurillova a Dr.Kossárová vypracujú odborné stanovisko výboru SSAKI ohľadom obsolentnej diagnosticky špecifickej IgG a IgA na  alergiu a intoleranciu potravín, ktoré poisťovne preplácajú laboratóriam   s cieľom ušetriť zdroje  pre exaktné nové techniky.

13./ Hlavný odborník  bude riešiť dlhodobý problém s  Dr.Ďurovskou (neurologička) , ktorá dlhodobo nekompetentne zasahuje  do práce našej odbornosti , predražuje diagnostiku a liečbu tzv. chronických boréliových infekcií u pacientov s artritickými ťažkosťami. Návrh na riešenie sa dáva na vedomie neurologickej spoločnosti, ÚZD, MZSR, poisťovniam a infektologickej spoločnosti.

14./Prešetriť novú zákonnú povinnosť ,ktorá prichádza do platnosti v roku 2014 o nariadení  vyšetrovania zdravotnej spôsobilosti lekárov  komisiou a lekárom VÚC .(Definovať  orgán, komisiu, kriteria spôsobilosti, …)

15./Dr. Mikler je poverený s pokračovaní resuscitačných kurzov na úrovni jednotlivých krajov( ako už prebehlo v Bratislave pod vedením Dr.Kossárovej a je plánovaný ďalší  kurz  začiatkom roka)  Kurzy budú organizované na úrovni krajských seminárov  a na platforme ďalšieho vzdelávania lekárov

16./Odborné podujatia v rok 2014

 • 14-15.febr. Akadémia astmy  -východ
 • 14-15.marec – Akadémia astmy – západ
 • 9-11.4 MDI
 • 9-12.4.Bern Lieková hypersenzitivita
 • 25.4.PID DFN Bratislava
 • 29.3-1.4.XXI.W.of astma –Mexico
 • 7-11.6.Copenhagen EEACI
 • 15-18.10.ESPID Praha
 • 6-9.12WISC-Rio de Janeiro

17./Vyznamenania v roku 2014

Zapísali : Dr.Kossárová ,Dr.Schvalbová