Zo zápisnice z 4.9.2015

Zápisnica zo zasadania výboru a poradného zboru hlavného odborníka  KIA 4-5.septembra 2015 v Modre –Harmónii

Prítomní :Vrlík, Petrisková, Hrubiško, Čižnár, Dzurillová, Kossárová, Kováčová, Barlová, Lapšanská, Hochmuth, Mikler, Košturiak, Michaličková

Ospravedlnení: Pružinec, Schvalbová

Program:

I.Kongres SSAKI

Ing. Petrisková informovala  o odbornom programe kongresu- zostava prednášok a postrov

– Presnenie  obsahu  a záver jednotlivých sekcií ,časové limity -odoslať písomne čo v najkratšom časovom limite Ing. Petriskovej

– Dr.Kossárová  zistí presný názov úvodných prednášok od Prof. Šedivej a Dr.Fuchsa

– Predsedovia sekcií majú  písomne informovať prednášajúcich o čase a trvaní ich prednášok  ,poskytnúť oficiálne pozývanie vyzvaným prednášateľom , ktorým sa odpustí kongresový poplatok
– Postgraduál v sobotu od 8,30- spresniť  témy a časové limity
– V rámci kongresu nie je  dovolené uvádzať názov lieku  v názve prednášky
– Prihlásených postrov je 29 ks, diskusia k postrom bude denne od 12,30 do 13,30hod.
– Posledný termín odoslania abstrakt je do   11.9.2015
– V rámci kongresu sa uskutoční sekcia sestier   , Doc. Vrlík bude informovať štátne  inštitúcie-FN, NSP , Komoru sestier, aby vyslali sestry na ďalšie vzdelávanie .Akcia  bude akreditovaná  rovnakým počtom bodov aj pre sestry
– Spoločenský program zabezpečuje  prof. Pružinec
– Štvrtok je zasadnutie výborov SSAKI a ČSAKI  – pozvánky členovia výboru dostanú pri registrácii – zabezpečí   Schvalbová
– Nové informačné  video o Žiline zabezpečí Pružinec (ev. Kossárová) ako aj kongresové tašky

II. Odborná  prednáška  o immunomodulačnom potravinovom doplnku  p4H – Pharm Dr.Kulich

III. Rôzne:

– Doc. Čiznár navrhuje, vzhľadom k požiadavkám z praxe, také zmeny v školiacom systéme pediatrov- adeptov na atestačnú skúšku z KIA-, aby mohli byť skúšaní na území SR. Výbor zaväzuje Prof. Pružinca na jednanie s MZSR a s ďalšími dotknutými inštitúciami o zabezpečení legislatívnych zmien, ktorých cieľom je, aby adeptom na atestačnú skúšku v odbore KIA po príslušnej príprave,  mohol byť nielen absolvent internistického kmeňa (resp. atestácie), ale aj absolvent pediatrického kmeňa (resp. atestácie).

– Doc.Hrubiško – hovoril o probléme podávania IVIG  pacientom s IDS – rozhodnutie  výboru a poradného zboru :pripraviť farmakoekonomický  rozbor pre závažnosť  tohto problému .Posunúť na MZSR, kde bol zrušený štatút stacionára pri NSP, ambulanciách a FN- s úradníckym rozhodnutí. Navrhnúť potrebné zmeny na personálne zabezpečenie týchto lôžok. Možnosti  využiteľnosti pre  odbor KIA  je nielen podávanie IVIG, ale ďalšie vyšetrenia a ošetrenia ako:  potravinové testy(DBPCFC) , liekové testy pri liekovej alergii , podávanie biologickej liečby, atď.
– Dr.Mikler predložil návrh na edukáciu o anafylaxii v predškolských a školských zariadeniach

– Výbor SSAKI  vstúpi do rokovania s MŠ-SR, aby  tieto prednášky  boli zaradené do programu Škola podporujúca zdravie. Záujem o vykonávanie prednáškovej činnosti a edukácie o anafylaxii doteraz prejavili  Dr.Mikler , Dr.Kossárová,Dr.Kmečová.

Výbor SSAKI ukladá Prof. MUDr. Petrovi Pružincovi  CSc doriešiť  naplnenie bodu 6,§ 40, zákona 578/2004 Z.z., ktorý znie:  „ Ak študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno – technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných pracovných činností pre každého účastníka študijného programu podľa pedagogickej dokumentácie.“

Návrh textového znenia  zmluvy  / príloha zápisnice/ je potrebné prerokovať s dekanom SZÚ Prof.MUDr. Tiborom Šagátom CSc.

Po  odsúhlasení textu zmluvy  zabezpečí  Dzurillová jej distribúciu jednotlivým pracoviskám, ktoré ju po doplnení svojich identifikačných údajov odošlú na katedru KIA SZÚ na podpis.

Zapísala MUDr.Klára Kossárová