Zo zápisnice z 11.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 11.6.2021 – Martin

Prítomní:  

Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Kossárová, Košturiak, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Schvalbová, Smiešková

Hostia: Barlová, Dzurillová, Kováčová, Michaličková

I.  Príprava kongresu SSAKI a ČSAKI 20-23.10.2021- Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec-Vysoké Tatry

1. Pozvánky na kongres po dohode Pružinca s Panznerom pre členov ČSAKI poskytneme v elektronickej podobe  

2. Priebežná aktualizácia programu, finálny program je potrebné aktualizovať do 15.8.2021

O doteraz prihlásených aktívnych účastníkoch do jednotlivých blokov informovali členovia ich predsedníctiev. Zároveň bol dokompletizovaný program Postgraduálneho kurzu

3. Na postgraduál bude pripravený handout – každý prednášajúci pripraví stručný odrážkový článok v rozsahu 3 strany doplnený 3-4 schémami/obrázkami, deadline 15.08.2021, následne bude spracovaný, recenzovaný a vytlačený v počte 300 kusov (Pružinec).

II. Harmonogram odborných podujatí na rok 2021

Zasadnutie Výboru SSAKI -12.8. – Malatíny

Letná škola imunológie – 13.-14.8. – Malatíny

Bardejovské pneumologické dni – 2.-4.9.

Martinské dni imunológie – 15.-17.9.

Kongres SSAKI a ČSAKI – 20.-23.10. -Vysoké Tatry

Burza IDS – 8.-9.10. – Dolný Kubín

Medifórum -19.-20.11. – Jasná

Zasadnutie výboru SSAKI – 9.12. – Jasenská dolina

III. Rôzne

– projekt Očkovanie  v lekárňach – vznikla odborná skupina z členov komory farmaceutov, epidemiológov, za SSAKI je členom Jeseňák, predseda prof. Klimas – cieľom bude pripraviť podklady pre legislatívne zmeny umožňujúce zaviesť očkovanie v lekárňach (v prvej línii očkovanie proti chrípke), a to vrátane edukačných aktivít, SSAKI je partnerom projektu.

– Od 1.6.2021 je  kategorizovaná 23valentná polysacharidová pneumokoková vakcína-Pneumovax určená pre pacientov od 2 rokov, pracovná skupina pre očkovanie SSAKI pripraví metodický list o jej použití v klinickej praxi

– Informácia o činnosti  pracovných skupín – aktuálne v stave rozpracovanie ŠDTP VIT, v príprave Hypersenzitivita na kontrastné látky

– Výbor SSAKI  schválil aktívnu účasť na spoločnom  stretnutí  stredoeurópskych imunologických spoločností v Prahe

-Činnosť pacientskej  organizácie Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov (SAAAP) – aktuálne prebieha projekt monitoringu situácie v oblasti alergií v pracovnom prostredí (bude výstup dostupný pre SSAKI – partner projektu), podobne chystané aj ďalšie edukačné aktivity v spolupráci so SSAKI (podcasty, webové posty a pod.)

– ŠDTP VIT – vypracoval Hochmuth

– Re-call centrá pre PID screening v rámci novorodeneckého skríningu budú v Bratislave, Martine a v Košiciach – bude oznámené Národnému skríningovému centru v Banskej Bystrici

– Informácia o novom akreditovanom pracovisku pre odbor Klinická imunológia a alergológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (Čižnár)

– Pravidelné informovanie členov výboru  o počte zaradených do odboru a počet atestovaných v odbore KIA (Jeseňák, Čižnár)

– Informácia o pracoviskách, na ktorých môžu prihlásení absolvovať povinný predatestačný pobyt (Jeseňák)

-Výbor SSAKI schválil dotazník na epidemiologický prieskum o AIT na Slovensku

Zapísala Schvalbová, kontroloval Jeseňák