Zo zápisnice z 17.4.2015

Zúčastnení: Pružinec, Vrlík, Petrisková, Kossárová, Čiznár, Hrubiško, Lapšanská, Hochmuth, Mikler, Kováčová, Košturiak, Dzurillová

Ospravedlnení: Schvalbová, Barlová

Program:

A. Rôzne:

 1. Riešenie neodborného postupu neurologičky  Dr. Ďurovskej v Ambulancii pre Lymskú boreliózu, zaťažuje sekundárne rozpočet, postup non lege artis a non EBM. Reakciu zodpovedných inštitúcií zverejníme na webe.
 2. Existuje ponuka časopisu Alergie pre členov SSAKI zdarma, avšak SLS odmietla  uvoľniť databázu členov pre distribučnú spoločnosť. Košturiak zabezpečí zber kontaktných adries cez web SSAKI, ktorý bude následne poskytnutý vydavateľovi TIGIS.cz.
 3. Doc. Čiznár navrhuje, vzhľadom k požiadavkám z praxe, také zmeny v školiacom systéme pediatrov- adeptov na atestačnú skúšku z KIA, aby mohli byť skúšaní na území SR. Výbor zaväzuje Prof. Pružinca na jednanie s MZSR a s ďalšími dotknutými inštitúciami o zabezpečení legislatívnych zmien, ktorých cieľom je, aby adeptom na atestačnú skúšku KIA po príslušnej príprave mohol byť nielen absolvent internistického kmeňa (resp. atestácie), ale aj absolvent pediatrického kmeňa (resp. atestácie).
 4. Prof. Pružinec bude informovať na budúcom zasadnutí výboru o aktuálnej situácii v oblasti postgraduálneho vzdelávania v odbore a aktuálnom postavení SZÚ v systéme vzdelávania.
 5.  Krajský odborník nie je menovaný pre Banskú Bystricu a Trnavu. Návrh Dr. Hochmuth pre BB a Dr. Bayer pre Trnavu. Zabezpečí prof. Pružinec.
 6. Časopis KIA: redakčnú radu budú tvoriť  členovia  výboru. Články budú recenzované. Zvýšenie kvality a prípadne aj impaktného faktora. Zabezpečiť nových interných a externých recenzentov. Publikovať na webe SSAKI v pdf.
 7. Riešiť  postupne činnosť  Združenia astmatikov SR – zainteresovať pacientov a odborné vedenie lekármi  v jednotlivých strediskách Slovenskej republiky.( Dr. Kossárová)
 8. Výkony na liekovú alergiu chýbajú a je potrebné ich  ustanoviť. Pripraví Dr. Kováčová  spolu s Doc. Hrubiškom .

B. MDI XIII.-XIV.  ročník

 1. Zmena priestorov na základe verejného hlasovania
 2. Termín MDI  na rok 2016 sme preložili na žiadosť kolegov z ČR na   2.aprílový týždeň  a uskutoční sa   13.14.15-ho apríla 2016. V čase  7.8.9.IV.  sú  plánované  pre ČSAKI 25. Šumperské dni imunológie, preto vyjdeme v ústrety  ČSAKI a zároveň  oznamujeme  dátum 5. – 7. 4. 2017.
 3. Uhradenie ceny ubytovania pre vyzvaných prednášateľov a prenájmu priestorov pre rokovanie z iných prostriedkov.

D. príprava kongresu SSAKI a ČSAKII

 1. Miestnosti: hlavná a malá sála sú počítané na 500-600 ľudí. Druhá sála na poschodí pre 150. Vystavujúce firmy kontaktujú so svojimi požiadavkami a organizačnými záležitosťami prof. Pružinca. Kongresové poplatky idú na SLS.
 2. Firma Balneoterma sa obrátila na nás a ponúka knižku prof. Ferenčíka na predaj pre účastníkov kongresu. Výbor súhlasí, aby publikácia prof. Ferenčíka: Zápal-fundamentálny princíp vzniku chorôb, bola distribuovaná všetkým účastníkom kongresu SSAKI v Žiline.
 3. V cene kongresového poplatku je aj kniha prof. Ferenčíka: Zápal-fundamentálny princíp vzniku chorôb.
 4. Program: 1.večer – nezverejňujeme (prekvapenie), Piatok kultúrny dom : – nezverejňujeme (prekvapenie)
 5. 0 informácia  bola vydaná v Ostrave
 6. 1. informácia   už odišla
 7. Laboratórnu  sekciu zrušíme a pridelíme ku klinickým sekciám. RNDr. Vlastimila Krála, ktorý prijal účasť v predsedníctve laboratórnej sekcie, oslovi Jela Petrisková s návrhom na účasť v predsedníctve sekcie Autoimunita (v rámci ktorej môže byť zaradená reprodukčná imunológia).
 8. Prihlásená prednáška Iva Lochmana o serologických metódach bude v klinickej sekcii
 9. Organizátorské sedenie o programe sa uskutoční 19. alebo 26.júna , a posledné pred kongresom  v septembri.
 10. Motto kongresu : Imunológia v ére neobmedzených možnosti
 11. Plenárna prednáška: Šedivá : PID, Fuchs: Potravinová alergia, Pružinec:…. Hrubiško:…..
 12. Vrátili sme  sekciu reprodukčnej imunológie namiesto laboratórnej diagnostiky
 13. Návrh  zahraničných rečníkov do programu : Prof. Ulčová- Galová a prof. z Péču ,obe do reproduktívnej imunológie

Zapísala Dr. Kossárová