Zo zápisnice z 4.7.2013

Zápisnica  zo zasadania  výboru SSAKI  dňa   4.7.2013,    Valčianska Dolina

Prítomní:  Pružinec, Vrlík , Petrisková, Košturiak, Hrubiško, Čižnár, Kossárová, Schvalbova, Kováčová, Barlová, Dzurillová, Lapšanská,

Program :

1./ Organizácia XXX.kongresu SSAKI a ČSAKI – prerokovanie programu  

2./ Rôzne :

a./ Vrlík –návrh knižného daru v cene 40EUR pre ……

b./Návrh  na usmernenia na indikáciu, vyšetrenie a zhodnotenie komponentovej diagnostiky

-základný návrh pripraví Hrubiško, komenty všetci členovia výboru

Záver : pripraviť metodický list

c./Požiadavka na poisťovne, ktoré neumožňujú vyšetrenie autoprotilátok proti štítnej žľaze (chronickej urtikárii,…) návrh pripraví Košturiak

d./  Návrh pre poisťovne : Vyšetrenie špecifických  IgG protilátok  proti potravinám z indikácie  potravinovej alergie je neopodstatnené, nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Vyšetrenie v certifikovaných laboratoriach  z iných dôvodov  je možné ,  na základe rozhodnutia špecialistu v odbore KIA a GE.(osobne doručiť a prejednať v poisťovni  – môže vybaviť Dzurillová)

e./Organizačný výbor zasadá  pred kongresom 16-17.8 na LŠI

f./Pracovnú verziu programu XXX. Kongresu SSAKI a ČSAKI  dá na web Košturiak – Petrisková dodá do 14.7.2013

g./Pozvať a zabezpečiť pobyt na kongrese nestorovi  ČSAKI  prof. Špičákovi -Pružinec

h./ do spoločenského programu, vzhľadom k aktuálnej legislatívne ev. pripísať na web aj možnosť internetového objednania lístkov na divadelné predstavenia počas kongresu – Košturiak.

Zapísala : Kossárová