Zo zápisnice z 9.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSAKI a Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR 9.12.2021,Čičmany

Prítomní: Čižnár, Hadvabová, Hlinka, Hochmuth, Hrubiško, Jeseňák, Košturiak, Kossárová, Lapšanská, Mikler, Petrisková, Pružinec, Smiešková, Schvalbová

I. Otvorenie zasadnutia a zhrnutie činnosti medzi zasadnutiami (Jeseňák, Pružinec)

II. Program zasadnutia

 1. Príprava XL. zjazdu SSAKI a ČSAKI 18.10.-21.10.2023 – Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec – Vysoké Tatry
 • výbor prerokoval organizačno- technické zabezpečenie kongresu a súhlasí, aby firma A-medi participovala na jeho organizácii
 • potreba zabezpečiť kultúrny program do úvodného bloku – film?
 • Plenárne prednášky:
  o prof. Diamant Zuzana
  o prof. Silvia Pastoreková (osloví Jeseňák)
  o prof. Miloš Jeseňák
  o prof. Peter Pružinec (krátke „historické poohliadnutie sa“ na úvod ocenení
  o za ČSAKI osloví Jeseňák prof. Panznera
 • Témy/bloky:
  o 40 rokov alergénovej imunoterapie (Hrubiško)
  o Imunomodulácie (Košturiak)
  o Kortikoterapie (Schvalbová)
  o intenzívnej medicíny (Mikler)
  o Očkovania (Jeseňák)
  o Chýb a omylov (Pružinec),
  o Diagnostiky a liečby primárnych imunodeficitov (Čižnár, Jeseňák)
  o V imunologickom laboratóriu(Petrisková)
  o Peľového monitoringu (Hochmuth)
  o Liekovej alergie (Smiešková)
  o Sekcia sestier (Hadvabová)
  o Sekcia mladých imunoalergológov (Kossárová)
 1. Termíny odborných akcií 2023:
 • 10.2. zasadnutie Výboru SSAKI -Terchová
 • 17.-19.3. 11.Burza imunodeficiencií – Domaša-Zelená Lagúna
 • 19.-21.4.-Martinské dni imunológie-Martin
 • 26.4. – PID Day – Bratislava
 • 9.-11.6. – kongres EAACI – Hamburg
 • 18.19.8.Letná škola imunológie + zasadnutie výboru
 • 18.-21.10. XL.kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov-Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
 • 3.-4.11 – ASL – workshop-Hotel Turiec, Martin
 • 24.-25.11. – Medifórum-Hotel Park ,Dolný Kubín
 • 8.12.zasadnutie Výboru SSAKI
 1. Návrhy na ocenenia SSAKI jubilujúcim členom SSAKI (informovala a vybaví Schvalbová)
 2. Rôzne:
  a. SSAKI vydala podporné stanovisko ku kategorizačnému procesu prípravku benralizumab
  b. Príprava listu na vedenie ZP ohľadom zastavenia úhrady irelevantných laboratórných vyšetrení – protilátky izotypu IgG, IgA, IgM, IgG4 proti potravinovým alergénom a laktóze
  c. V príprave sú jednania so ZP ohľadom revíznych pravidiel a výkonov v odbore KIA
  d. Od začiatku októbra bol spustený pilotný projekt novorodeneckého skríningu závažných vrodených porúch imunity (na základe stanovenia TREC a KREC zo suchej kvapky krvi) – tri re-call centrá – Bratislava, Martin, Košice
  e. Pripomenutie 50. výročia založenia SSAKI na niektorom z nasledujúcich podujatí
  f. SSAKI jednoznačne deklaruje otvorenosť a ochotu diskutovať so zástupcami primárnej siete zdravotnej starostlivosti o deti a dospelých ohľadom pripravovanej reformy a presunu vybraných kompetencií na všeobecných lekárov (výkony, diagnózy, lieky, zdravotné pomôcky).
  g. Výbor SSAKI odsúhlasil úhradu za administráciu webovej stránky ssaki.eu (200 EUR mesačne) pre firmu MEDIMPRO za rok 2022
  h. Výbor SSAKI striktne odporúča, aby vydávanie všetkých výsledkov laboratórnych vyšetrení, ktoré spadajú do pôsobnosti imunologického laboratória (a odborného garanta s atestáciou v odbore Klinická imunológia a alergológia a v odbore Vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii) schvaľoval lekár alebo laboratórny diagnostik s danou špecializáciou, t.z. 040, 140, 169, 346.

Zapísala: Schvalbová
Korigoval a doplnil: Jeseňák